FANDOM


ÜldinfoEdit

"Muudame linnajuhtimise läbipaistvaks ja avatuks" (Pärnu koalitsioonileping 2009, p. 1.1)


Kas koostöö linna elanike ja MTÜdega on teie meelest piisav või peaks suurendama inimeste kaasatust?

Koostöö linnavalitsuse, linna elanike ja MTÜde vahel on viimasel aastal oluliselt paranenud, kuid kindlast saab veel paremini, milleks ootame uusi mõtteid ja ettepanekuid kõikidelt MTÜdelt. (Jane Mets)

Kõik head ideed ja mõtted on teretulnud. Minu jaoks on põhiküsimus selles kanalis, meetodis, vormis, kuidas inimeste arvamusi-ettepanekuid teada saada. Omavahel räägitakse palju, aga avalikult öeldakse välja vähe. Üks hetkel päheturgatanud idee võiks olla kiri linnapeale, kus saatja on ennast ID-kaardiga tuvastanud. Samal ajal on see kiri mitteametlik ja üksnes linnapeale teadmiseks, arvestamiseks, vastamiseks. Miks nii - väga sageli ei söandata ennast identifitseerida kartuses, et ettepanek võib riivata naabri, teise ettevõtte või kelle iganes huvisid. (Toomas Kivimägi) PP On-line intervjuu: vastas linnapea Toomas Kivimägi, 09.03.2010 10:09


ProbleemEdit

Toimiva kodanikuühiskonna tervis sõltub avaliku võimu läbipaistvusest. Lõplike otsuste kõrval peaksid olema avalikud kõik ettevalmistatavate dokumentide eelnõud, kõik poolt- ja vastuargumendid ning otsustamise protsess ise.

Kahjuks on praegune reaalsus, et juhul, kui need dokumendid üldse eksisteerivad, ei pääse kodanik hõlpsalt ja aegsasti ligi dokumentide eelnõudele, arutelude protokollidele või läbirääkimiste kokkuvõtetele. Samuti puudub kodanikul tihti hõlpsalt kättesaadav informatsioon nende olemasolu kohta.

Kui Pärnu linnavolikogu ja -valitsuse tegevus on veel suhteliselt läbipaistev, siis enamasti on läbipaistmatud erinevates komisjonides või töögruppides toimunud läbirääkimised ja poliitiliste jõudude kokkulepetele jõudmise protsess.

Kuna avalikku võimu ei teosta ainult poliitikud või linna ja riigi ametnikud, vaid seda teostavad ka organisatsioonidki, mis saavad raha avalikust eelarvest, siis peaks olema täielikult avalik ka see osa nende organisatsioonide tegevusest, mis on seotud avalike ülesannete täitmisega.

Avaliku võimu poolt nende põhimõtete süstemaatilise elluviimise korral oleks kodanikul reaalne võimalus olla oma elukeskkonna kujundamisel aktiivsem kui seni. Linna tulevikuplaanidega aegsasti tutvudes saab ta kujundada nende suhtes selged seisukohad ja vajadusel avaliku võimu tegutsemisse tõhusamalt sekkuda.

DiskussioonEdit

Miks on Pärnu Linnavolikogu komisjonide koosolekud kinnised?Edit

Miks on Pärnu Linnavolikogu komisjonide koosolekud kinnised?

KüsimusEdit

  • Kellele: Linnavolikogu esimees Cardo Remmel
  • Küsimus: Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pg.47 p.2 sätestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord valla või linna põhimääruses. Vastavalt Pärnu linna põhimääruse pg.28 p.5 on Pärnu linna volikogu komisjoni koosolek kodanike jaoks sisuliselt kinnine, kuna ”teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja.” Miks on Pärnu Linnavolikogu komisjonide koosolekud kinnised?
  • Nimi: Andrus Kallastu
  • Esitamise aeg: 14.02.2010 13:49

VastusEdit

Lp Andrus Kallastu!

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 punkt 2 sätestab, et volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses.

Vastavalt sellele punktile reguleerib Pärnu linna põhimääruse § 28 volikogu komisjoni koosoleku kokkukutsumist.

Sama paragrahvi punkt 5 sätestab, et komisjoni koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta komisjoni mittekuuluv volikogu liige või linnavalitsuse liige. Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja.

Ilmselt on seadusandja (käesoleval juhul volikogu) antud punktis soovinud töökorralduslikus ning otsuste vastuvõtmise protsessi efektiivsuse tagamise mõttes andnud koosoleku juhatajale volitused valida isikuid, kellele komisjonis sõnaõigus anda.

Kindlasti ei saa väita, et komisjoni koosolekud oleksid kodanike jaoks sisuliselt kinnised, osavõtu soovi avaldamisel ning selle rahuldamise korral koosoleku kokkukutsuja poolt on ka linnakodanikel õigus komisjonide koosolekutel osaleda.

Vastaja(d): Triin Tõnts - Pärnu Linnavolikogu nõunik, 17.02.2010

EttepanekudEdit

Et meie avaliku võimu läbipaistvust reaalselt suurendada, võiks Pärnu kodanikuühiskonna arengu huvides rakendada järk-järgult järgmisi häid tavasid:

  1. Poliitikud ja ametnikud fikseerivad ja avalikustavad iga päeva lõpuks Pärnu kodulehel oma töö tulemuse. Näiteks Pärnu linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja korrigeerib uute andmete alusel avalikult koostatavat Pärnu linna tulevase perioodi eelarvet või linna kultuuri- ja hariduskomisjoni liige avalikustab oma seisukohad seoses arutatava linna kultuuri arengukavaga.
  1. Kõik avalikes huvides tegutsevate komisjonide ja töörühmade koosolekud protokollitakse. Protokollid või stenogrammid avaldatakse on-line Pärnu kodulehel.

VälislingidEdit