FANDOM


Allikas: http://www.irl.ee/parnu#programm

IRL Pärnu programm KOV valimisteks 2013

Inimene on tähtis, tööd tuleb teha, õppida on vaja ning naabritest peab lugu pidama. Ja nii teemegi!

Eestlane ei alusta oma maja ehitamist pildi riputamisest seinale. Kõigepealt tuleb pidada plaani, kaaluda võimalusi, kuulata pere ja sõprade nõuandeid. Ka poliitika tegemist ja linna juhtimist ei saa alustada tühjadest „tasuta!“ lubadustest.

IRL Pärnu nimekirja tugevused on kogemus ja meeskond. Erakonnana on meie meeskonna eluiga pikem kui üks valimistsükkel: kokku on tuldud maailmavaate pärast ja koos nähtud nii häid kui halvemaid aegu. Saame toetuda kohaliku omavalitsuse valitsemise kogemusele nii Pärnus kui paljudes valdades kogu maakonnas. Näeme oma kogemusele toetudes, et Pärnu vajab tasakaalukaid eestvedajaid ja kogenud meeskonda – seda me valijale ka pakume.

Me usume, et inimene on tähtis, tööd tuleb teha, et õppida on vaja ja naabritest peab lugu pidama. Ja nii teemegi!

1. Inimene on tähtisEdit

 • Linnavõimu suhtlemine elanikega peab olema inimlik. Paragrahvide taha peitu pugemise asemel tuleb otsida mõistuspäraseid lahendusi. Ametniku poolne nõustamine peab kujunema normiks mitte jääma erandiks.
 • Igaüks peab saama olla kindel seaduse toimimises ja kaitses. Linna õigusruum peab olema kõigile ühetaoline, etteaimatav ja läbipaistev.
 • Elanike algatusi tuleb toetada. Mõelgem suurelt ja positiivselt! Pisiasjade üle vaidlemine ei too kellelegi edu.
 • Linna juhtimine on meeskonnatöö. Ühe-mehe-šõud jäägu minevikku – uue juhtimiskultuuri elluviimiseks on oluline pidada nõu kodanikuliikumiste, asjatundjate ja naabritega kogu maakonnas.
 • Märgakem enda ümber ka teisi (rahvusi, vähemusi, oponente jne).
 • Tunnustagem neid, kes on oma panuse andnud.
 • Panustame tugevatele eestvedajatele ning meeskonda, millesse kuuluvad nii linna- ja vallaelanikud kui lähiomavalitsuste juhid. Pärnu pole üksnes kuurortlinn- ta on kogu Pärnumaa pealinn ja peab ka vääriliselt käituma.
 • Oleme uhked selle üle, et elame Eesti vabariigi sünnilinnas. Austame Eesti vabaduse eest võidelnuid. Peame pühaks mälestust okupatsioonivõimu käe läbi elu kaotanud inimestest. Arvame, et seda peab linnas ka näha ja tunda olema, selleks tuleb edendada nii monumentaalkultuuri kui toetada rahvale oluliste tähtpäevade tähistamist.

... ja nii teemegi:Edit

 • Tugevdame linnavalitsuse sisekontrolli elanike murede lahendamise üle
 • Taastame linnavalitsuse pressikonverentsid
 • Kaasame linna juhtimisse asjatundjaid
 • Säilitame väärikuse ja objektiivsuse oma oponentidega suhtlemisel
 • Loome Pärnu kulutuurilise rikkuse esiletoomiseks rahvuste kultuurikeskuse
 • Tagame ühistranspordis tasuta sõidu õiguse kahe- ja enamalapselise pere lastele alates teisest üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses õppivast õpilasest
 • Arendame Reiu-Raeküla terviserada, olgugi, et asub Tahkuranna valla territooriumil
 • Vähendame linna liigse autostumise ja parkimiskohtade probleemi Linnaratta projekti käivitamisega, jalgrattalaenutusena avaliku teenusena
 • Algatame arutelud ja ettevalmistused eesmärgiga muuta Pärnu kesklinn tulevikus autovabaks
 • Tagame Pärnus eeskujuliku heakorra ja puhtuse
 • Loome Pärnu piire ületava kergliiklusteede võrgustiku Audru ringrajast Lottemaani
 • Taastame restaureerimistoetuste maksmise arhitektuuriväärtuslike hoonete omanikele
 • Toetame Eesti ja Pärnu ajaloos oluliste isikute panuse ja mälestuse jäädvustamist linnaruumis
 • Tähistame linnas riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi väärikalt ja kaunilt, pöörates erilist tähelepanu noorte kaasamisele, sest just nemad on Eesti väärtuste edasikandjad. Jätkame 23. veebruaril Pärnumaa noorte rongkäigu korraldamist
 • Tähistame vabariigi 100. juubeliks kõik olulised kohad, kus 21.-24. veebruaril 1918 Pärnu pataljoni kaitse all sai alguse Eesti riik.

2. Tööd tuleb tehaEdit

 • Pärnakad peavad leidma tööd ja sellele väärilist tasu oma kodulinnas. Me ulatame ettevõtetele käe oma loodava programmi raames „Tagame Tasuvaid Töökohti – T3”.
 • IRL on rahanduse abilinnapea toolilt linna säästlikult majandanud ja linna rahanduse korrastanud. Nüüd tuleb tähelepanu keskmesse tõsta tulemuslik ja uuenduslik ettevõtlus ning selle areng.
 • Tuleb soodustada noorte spetsialistide arengut ning nende tööleasumist Pärnusse innovaatilistes majandusharudes.

... ja nii teemegi:Edit

 • Kujundame Tasuvate Töökohtade Tagamise programmi „T3“ raames majanduse struktuuri, mis seab eesmärgiks suurema lisaväärtuse loomise ja seeläbi ka töötajate kõrgema sissetuleku
 • Teeme tulemuslikku tööd investeeringute kaasamiseks ettevõtlusesse ja rakendame sektoripõhist sihtkoha ühisturundust.
 • Tehnopoliga taastame Pärnus inkubatsiooniteenuse
 • Rahastame korteriühistute nõustamist energiasäästu programmide realiseerimisel ja koolitusi kodanike energiasäästu alase teadlikkuse tõstmisel.
 • Parandame linna piire ületavate elanike ühistransporti ettevõtlusalade juurde
 • Toome koostöös EASi-ga Pärnusse turismiarenduse kompetentsikeskuse
 • Käivitame noore, kõrgharidusega spetsialisti stipendiumi koostöös ettevõtetega.
 • Toome Kohtute registriteosakonna Pärnusse
 • Kaasame maksimaalselt EL finantsperioodi 2014-2020 toetusvahendeid.

3. Õppida on vajaEdit

 • Head kõrgharidust pakkuv kool annab linnale kuvandi ning toob linna aktiivseid ja ambitsioonikaid noori. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tööd ning lõpetajate jäämist Pärnusse tuleb toetada.
 • Kutseharidusõpe Pärnus on ettevõtluse arendamise eeldus ja toetav tegur, mis on kooskõlas meie töökohtade programmiga „T3”. Tuleb soodustada tööandjate võimalusi heade kutseoskustega töötajate leidmiseks Pärnus. Toetame tehnikamaja tugevdamist, et noored varakult tehnoloogiahuviga siduda.
 • Kõikidele üldhariduskoolide õpilastele võrdselt tagatud õppe kõrge kvaliteet ja valikuvõimalused loovad aluse elus hästi hakkamasaamiseks. Selle tagab mitmekülgne ja efektiivne koolikorraldus.
 • Oleme uhked Pärnus sündinud Väärikate Ülikooli idee üle ja toetame elukestvat õpet.

... ja nii teemegi:Edit

 • Suuname 1% linnaeelarvest 4 aasta jooksul kõrghariduse toetuseks Pärnus
 • Taotleme Tartu Ülikooli Pärnu kolledži laienemist tootmiskorralduse suunal
 • Kutsehariduses on tähtsaim praktikakorralduse sidumine Pärnu kasvuettevõtetega, et noored näeksid kohalikku huvitavat perspektiivi ja ettevõtted usuksid tööjõu pealekasvu.
 • Teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega, tagamaks tööjõu koolituses paindlikku ja kiiret reageerimist linna tööturu vajadustele
 • Maksame esimesse klassi astujatele ranitsatoetust 100 eurot
 • Tagame igale Pärnu lapsele lasteaiakoha ja toetame eralasteaedu ja lastehoidu munitsipaallasteaedadega võrdsel tasemel
 • Remondime plaanipäraselt koole ja lasteaedu
 • Toetame linna eelarvevahenditest Väärikate Ülikooli tegevuse jätkumist ja kasvu

4. Naabritest tuleb lugu pidadaEdit

 • Rail Balticu toomine Pärnusse on alles algus. Pärnule kiiremate transpordiühenduste loomiseks tuleb riigiga koostööd teha.
 • Audru ringrada ja Lottemaa jäävad küll Pärnu piiridest välja, kuid on Pärnule sama tähtsad kui kogu maakonnale. Pärnumaa pealinn Pärnu peab seisma Suur-Pärnu koostöö eest ja käituma vastavalt.
 • Inimestele suunatud avalikud teenused peavad olema mugavad ja tõhusad, sõltumata kaardile joonistatud piiridest. Ühistranspordi võrgustik ning lasteaia- ja õppekohtade jaotus peavad toimima ühtse kasutajasõbraliku süsteemina kogu maakonnas.

... ja nii teemegi:Edit

 • Ehitame uue kaasaegse bussiterminali ja loome maakondliku mugava ühtse piletisüsteemi
 • Loome Pärnu piire ületava kergliiklusteede võrgustiku Audru ringrajast Lottemaani
 • Seome RailBaltica trassi Pärnu kaubajaamaga, tagamaks maakonna ettevõtetele tõhusama transpordiühenduse
 • Ehitame Pärnumaale esindusstaadioni.
 • Toetame nii Pärnu kui Pärnumaa jahimeeste ja laskespordihuviliste jaoks kaasaegse laskespordikompleksi loomist Pärnus
 • Toetame Pärnu lennuvälja rekonstrueerimist


IRL Pärnu nimekirja tugevus seisneb meeskonnas ja selle kogemustes. Meie meeskonda kuulvad nii Pärnu tuntud inimesed, eri elualade tublid tegijad kui lähivaldade juhid. Ulmeliste lubadustega linna arengu kõigutamise asemel vajab Pärnu tasakaalustatud ja usaldusväärset juhtimist. Pärnu on kogu Pärnumaa pealinn ja peab ka vastavalt toimima. Me usume, et inimene on tähtis, tööd tuleb teha, õppida on vaja ning naabritega peab hästi läbi saama. Ja nii teemegi!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki