FANDOM


Üleskutse: Kuna tulemas on muudatused seoses maamaksuga, kogub Pärnu Linnavalitsus küsimusi, mis puudutavad maamaksu muudatusi. Küsimuste põhjal koostatakse infovoldik. Küsimused palun saata meilile kaido.koppel@lv.parnu.ee ja sisestada ka Pärnu viki lehele http://et.parnu.wikia.com/wiki/P%C3%A4rnu_LV_kogub_k%C3%BCsimusi_seoses_maamaksu_muudatustega._T%C3%A4htaeg_25.10.2012. Küsimuste esitamise tähtaeg on 25.10.2012


Määruse seletuskiriEdit

SELETUSKIRI

Pärnu Linnavolikogu määruse „Maamaksumäärade kehtestamine 2013. aastaks ja Pärnu Linnavolikogu 19. detsembri 2003 määruse nr 37 “Maamaksust vabastamise korra ja 2003. aastaks maamaksust vabastamise määra kehtestamine” kehtetuks tunnistamine“

2013. aasta 1. jaanuarist jõustuva maamaksuseaduse redaktsiooni § 11 lg 1 alusel on maa omanik vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis oleva elamumaa osas linnas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvatikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

2012. aasta eelarvesse on maamaksust laekuva tulu suuruseks planeeritud 1 118 000 eurot. Elamumaa sihtotstarbega maa pindala Pärnu linnas moodustab maamaksuga maksustatava maa pindalast 47%, sellest omakorda 64% on eeldatavalt maksuvabastuse alla kuuluv maa. Maamaksumäärade jätmine senisele tasemele vähendaks maamaksust laekuvat tulu 2012. aastaga võrreldes umbes 340 000 euro võrra. Kodualuse maa maksuvabastusest tulenevat tulude laekumise vähenemist on omavalitsusel võimalik kompenseerida maamaksumäärade muutmisega.

Maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 alusel võib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestada maamaksumäärad vahemikus 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Maksumäärad võib kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuste sihtotstarvete liikide kaupa.

Määrusega muudetakse 2012. aastani kehtinud maamaksumäärasid elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega maa osas. Nii elamumaale kui ärimaale on seni kehtinud maksumäärad olenevalt hinnatsoonist 0,7 – 1,5% maa maksustamishinnast aastas. Elamumaa maksumääraks kehtestatakse kõigis hinnatsoonides 2,5% maa maksustamishinnast aastas, ärimaa maksumäärad tõusevad keskmiselt 20%, jäädes olenevalt hinnatsoonist vahemikku 0,8 – 1,8% maa maksustamishinnast aastas. Teiste sihtotstarvete osas jäetakse seni kehtinud maksumäärad (0,7 – 1,5%) muutmata.

Maksumäära tõus elamumaa osas puudutab eelkõige Pärnu linnas elamumaad omavaid juriidilisi isikuid ning füüsilisi isikuid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei lange kokku maksustatava maatüki aadressiga või kes omavad rohkem kui ühte elamumaa maatükki või kelle maatüki suurus ületab 1500 m2. Kaasomandi puhul on kaasomanikud maamaksust vabastatud kokku 1500 m2 ulatuses, korteriomandite puhul see piirang ei kehti.

Kohalik omavalitsusüksus võib maamaksuseaduse § 11 lg 5 ja 6 alusel täiendavalt vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema omandis või kasutuses olevalt elumaalt kuni 0,15 ha ulatuses ja represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku tema omandis või kasutuses oleva elamumaa osas. Nimetatud maksuvabastuse andmise otsustab omavalitsusüksuse täitevorgan taotleja kirjaliku avalduse alusel volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Maamaksust vabastamise korra Pärnu linnas kehtestas volikogu oma 19. detsembri 2003 määrusega nr 37, mille kohaselt maksuvabastuse määra kehtestab igal aastal enne järgneva aasta linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogu.

2012. aastaks määrati 30%-ne maamaksuvabastus 4276 pensionärile (kogusummas 37850 eurot) ja 50%-ne maamaksuvabastus 418 represseeritule (7490 eurot). 2013. aasta jooksul on lisaks esitatud 37 taotlust pensionäri või represseeritu maamaksusoodustuse saamiseks.

Erinevalt maamaksuseaduse 2012. aasta lõpuni kehtivast redaktsioonist ei ole alates 2013. aastast pensionäridele ja represseeritutele suunatud täiendava maksuvabastuse andmisel enam piiranguks maksustatavalt maalt rendi- või üüritulu saamine, samuti ei saa omavalitsus seada piirangut maksuvabastuse taotleja elukohast lähtuvalt. Samas on nimetatud soodustusi varasematel aastatel kasutanutel alates 2013. aastast õigus kodualuse maa maksuvabastusele juhul, kui nad vastavad seaduses esitatud tingimustele, seega ei ole täiendavate maksuvabastuste rakendamine otstarbekas.

Maamaksust vabastamise korra kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu poolt on vajalik vaid pensionäridele ja represseeritutele suunatud täiendava maksuvabastuse andmisel, kodualuse maa maksuvabastuse määramisel on aluseks maamaksuseadus. Seni kehtiv Pärnu Linnavolikogu 19. detsembri 2003 määrus nr 37 “Maamaksust vabastamise korra ja 2003. aastaks maamaksust vabastamise määra kehtestamine” ei ole kooskõlas 2013. aastast jõustuva maamaksuseaduse redaktsiooniga ning tunnistatakse käesoleva määrusega kehtetuks.

Määruse rakendamisel laekub 2013. aastal (ja järgnevatel aastatel) linna eelarvesse ligikaudu 1 145 000 eurot maamaksu, mis võimaldab täita eelarvestrateegiasse planeeritud maamaksu laekumise prognoosi ning soodustab Pärnu linnas kodu omavate elanike rahvastikuregistris elanikuks registreerimist ja seeläbi tulumaksu laekumise suurenemist.

Kodanike küsimused seoses maamaksu muudatusega alates 1.1.2013Edit

  1. Kui ma elan kortermajas ja maja all on äri, kas siis ma saan maamaksuvabastust?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki