FANDOM


Siin toimub Pärnu Linnaorkestri põhimääruse alternatiivversiooni koostamine, mis lõpeb 15. novembril 2010. Põhimääruse teksti arutatakse Pärnu Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul teisipäeval 16. novembril 2010, algusega kell 15.00 Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa 16, ruumis 346 (III korrus) ning see suunatakse kinnitamiseks Pärnu Linnavolikogu istungile.


EELNÕU

PÄRNU LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Pärnu 18. november 2010 nr


Pärnu Linnaorkestri põhimäärus


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, etendusasutuse seaduse § 4 lõike 2 , Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 21 „Pärnu linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 alusel.


1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi ja õiguslik seisund Pärnu Linnaorkester (edaspidi orkester) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav etendusasutus, kes juhindub oma tegevuses etendusasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest. Orkester on Pärnu Filharmoonia õigusjärglane.

§ 2. Asukoht Orkester asub Pärnus. Orkestri postiaadress on Nikolai 3, Pärnu, postiindeks 80010.


2. peatükk TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 4. Eesmärgid Orkestri põhieesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine Pärnu linnas.

§ 5. Ülesanded Orkestri põhiülesanded on: 1) süvamuusika propageerimine Pärnus; 2) Pärnus regulaarse sümfoonilise orkestrimuusika kontserdihooaja kujundamine kontsertide ja muusikateatrietenduste planeerimise, korraldamise ja esitamise kaudu; 3) pärnu heliloojate ja interpreetide maksimaalse professionaalse hõivatuse tagamine heliloomingutellimuste ja kontsertidel esinemise kaudu; 4) pärnu heliloojate ja interpreetide loomingu jäädvustamine koostöös salvestusi ja plaadistusi teostavate institutsioonide ja teiste asutustega; 5) orkestri repertuaari ja tegevust tutvustavate trükiste kirjastamine, levitamine ja säilitamine; 6) linnale olulistel ning traditsioonilistel avalikel kontsertidel esinemine.

§ 6. Töö planeerimise alused (1) Orkestri töö planeerimise aluseks on orkestri repertuaari- ja tööplaan. (2) Repertuaariplaani kinnitab loomenõukogu orkestri peadirigendi ettepanekul kalendriaastaks. (3) Repertuaariplaani alusel koostavad direktor ja peadirigent orkestri tööplaani. Orkestri tööplaan kooskõlastatakse orkestri loomenõukogu ja linnavalitsusega ning kinnitatakse vastava ala abilinnapea poolt iga aasta 01. novembriks järgmiseks kalendriaastaks.

§ 7. Põhimõtted (1) Orkestril on õigus: 1) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ning korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust. Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus. 2) kutsuda orkestri juurde (välis)esinejaid (dirigendid, solistid, õpetajad, orkestrandid jne); 3) anda kontserte ning salvestada muusikat vastavalt tellijatega sõlmitud lepingutele; 4) korraldada oma esinemisi Eestis ja välisriikides; 5) olla organisatsioonide liige; 6) korraldada konkursse ja meistrikursusi.

§ 8. Arengukava (1) Orkester koostab kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning Pärnu linna arengukavaga orkestri arengukava neljaks aastaks. Arengukavas määratakse orkestri tegevuse missioon, eesmärgid, arengu põhisuunad, üldine tegevuskava ja vahendid ning arengukava uuendamise kord. Arengukava koostamise ja uuendamise eest vastutab orkestri direktor. (2) Arengukava kiidavad heaks orkestri peadirigent ja loomenõukogu. (3) Arengukava kooskõlastab linnavalitsus. (4) Arengukava kinnitab orkestri direktor.


3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 9. Juhtimine (1) Administratiivselt juhib orkestri tööd direktor ja kunstiliselt peadirigent. (2) Direktori vaba ametikohta täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille tingimused ja korra kehtestab ning konkursi viib läbi linnavalitsus. (3) Peadirigendi vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille tingimused ja korra kehtestab ning konkursi viib läbi linnavalitsus.

§ 10. Direktor (1) Orkestri direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea. (2) Orkestri direktor: 1) juhib orkestri tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutab orkestrile pandud ülesannete täitmise, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest; 2) võtab tööle orkestri töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud; 3) määrab kindlaks töötajate töökohustused, töötasud ja kinnitab ametijuhendid; 4) esindab orkestrit ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid; 5) sõlmib lepinguid ja sooritab muid põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid tehinguid temale kinnitatud eelarve piires; 6) kasutab kooskõlas õigusaktidega orkestri valduses olevat linnavara ja rahalisi vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt; 7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju; 8) kinnitab orkestri töökorralduse alused, samuti muud orkestrisisesed eeskirjad; 9) moodustab vajadusel nõuandvaid komisjone või nõukogusid; 10) koostab orkestri eelarve eelnõu, esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest; 11) tagab orkestri asjaajamise vastavalt kinnitatud asjaajamiskorrale; 12) lahendab muid käesolevast põhimäärusest, oma töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid; 13) vastutab oma pädevuse piires orkestri põhimäärusele vastava tegevuse, orkestri arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest. 14) osaleb loomenõukogu töös

§ 11. Peadirigent (1) Orkestri peadirigendi kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Peadirigendiga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik. (2) Orkestri peadirigent: 1) töötab välja orkestri töö loomingulise kontseptsiooni ning vastutab orkestri loominguliste eesmärkide saavutamise eest; 2) vastutab orkestri mängutaseme eest ja algatab selle tõstmiseks orkestrantide atesteerimisi ja konkursse; 3) koostab orkestri repertuaariplaani ja külalisesinejate nimekirja ning vastutab kavva võetavate teoste ja külalisesinejate kunstilise taseme eest; 4) valmistab ette ja dirigeerib kontserdikavasid, mille arv hooaja jooksul on määratud orkestri tööplaanis; 4) osaleb loomenõukogu töös.

§ 12. Töötajad (1) Orkestri töötajaskond jaguneb administratiiv- ja loominguliseks personaliks, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine orkestris toimub töölepingu alusel vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. 1) Administratiivpersonali liikme võtab tööle ja temaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor. 2) Orkestri loominguliste töötajate õigused ja kohustused on määratletud etendusasutuse seaduse, töösuhteid reguleerivate õigusaktide, kollektiivlepingute ja orkestri töökorralduseeskirjaga. Orkestri loomingulise personali liikme võtab tööle ja temaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu peadirigendi ettepanekul direktor.

§ 13. Loomenõukogu Loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimuste läbivaatamiseks tegutseb orkestri juures loomenõukogu, mille koosseisu kuuluvad orkestri direktor, orkestri peadirigent, vähemalt üks linnavalitsuse esindaja ning vähemalt kaks orkestrantide esindajat. Lisaks neile on loomenõukogusse ühe esindaja nimetamise õigus Kultuuriministeeriumil, Eesti Heliloojate Liidul ning Eesti Interpreetide Liidul. Loomenõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus ning selle kodukorra kinnitab direktor.


4. peatükk ORKESTRI VARA, FINANTSEERIMINE JA EELARVE, JÄRELEVALVE

§ 14. Orkestri vara Orkestri vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Pärnu linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

§ 15. Finantseerimine ja eelarve (1) Orkestri eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ning omategevusest saadud tuludest. (2) Orkestri kulud kantakse linnaeelarvest. (3) Orkestri raamatupidamise arevestust ja aruandlust korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

§ 16. Järelvalve (1) Orkestri põhimääruse täitmise üle teostab järelvalvet linnavalitsus. (2) Orkestri rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise üle teostab järelvalvet linnavalitsuse sisekontrolliteenistus.


5. peatükk ORKESTRI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 17. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine Orkestri ümberkorraldamine, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.


6. peatükk LÕPPSÄTTED

§ 18. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.Cardo Remmel Volikogu esimees/allkirjastatud digitaalselt/ Kai Kallastu Pärnu Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki