FANDOM


13.04.2016 Päevateema “Haldusreform, millist kasu toob see Pärnu linnale“. Haldusreformi seisu valgustas ja küsimustele vastas linnapea Romek Kosenkranius.

KUTSEEdit

Tere,

Et algatada diskusiooni haldureformist, võtame seekord päevateemaks „Plussid ja miinused e. mida võidab või kaotab Pärnu linn liitumise protsessis“. Kõrgemal tasandil käib magus jutt, aga kas see omavalitsuses toimib, kas Pärnu linn säilitab oma identiteedi, kas kaugemad vallad saavad võrdselt koheldud. Pika vinnaga on teede parandus. Kui linnas saab enam-vähem teedega korda, siis valdade teed on viimase piiri peal lagunemisprotsessis – kohalikul OV on antud kohustus korrashoiuks, kuid rahakotti teede paranduseks pole antud. Kas ühinemine on Pärnu linnale selles võtmes kasulik? Siin oleks ehk vaja seadusandluse muutust, aga millist?

Tahaks jälle saada küsimusi ette, et ma viimasel hetkel neid pastakast ei peaks välja imema. Kuulame ära vastused meie küsimustele, arutame ja hiljem saame oma ühenduses edasi arutleda. Muidugi saab ka kohapeal küsimusi esitada, aga siis võib vastuseta jääda.

Astrid Hindriks, 5029152


PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu, 13. aprill 2016

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: linnapea Romek Kosenkranius

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.45

PÄEVAKORD

1. Haldusreformi seisu valgustab ja küsimustele vastab linnapea Romek Kosenkranius.
2. Volikogu eelnõud

PÄEVAKORRAPUNKT 1. Haldusreformi seisu valgustab ja küsimustele vastab linnapea Romek KosenkraniusEdit

Täna on linn panustanud, et tekiks juurde töökohti. Viimase 1,5 aastaga on tekkinud ligi 900 töökohta. Maaomavalitsused ootavad, et linn oleks arengumootor. Pärnu linnas on 17 000 töökohta, aga 13% maksumaksjad on läinud Pärnu piiridest välja. Pärnu administratiivpiirist on linn üle kasvanud ja inimesed on liikunud linnast välja lähivaldadesse. Kui vaadata keskmist palka, siis see on kõrgem Pärnut ümbritsevates valdades, aga mitte sellepärast, et neil on kõrgema palgalised töökohad vaid seepärast, et Pärnus töötavad inimesed on soetanud endale elamise lähivallas. Kui liitumist ei toimu, siis Pärnul tasub küsida, kas olla see arengumootor. Leian, et omavalitsuste liitumine on oluline. Oluline on sellest aspektist, et investeeringud liiguvad täna suurematesse omavalitsustesse. Vastu töötavad omavalitsused on need omavalitsused, kes on Pärnust kaugel ja need, kes tunnevad ennast ohustatult järgmises võimuperioodis, et ei saa võimule.

Teet Roosaar: Kui tehakse Suur - Pärnu, mis ühendab inimesi?

Romek Kosenkranius: Seisame ühe omavalitsuse arengu eest.

Teet Roosaar: Mis oleks ühendvalla ühised investeeringud?

Romek Kosenkranius:

1. Peab olema huvi Pärnuga läbirääkida;
2. selge nägemus oma soovidest, mis on vaja nende piirkonnas arendada;
3. laenukoormus tõsta võrdseks linnaga, et teha vajalikke investeeringuid nt. trassid, bussiliiklus jne.;
4. läbi reformi tahaks vähendada linna bürokraatiat.

Teet Roosaar: Mis saab Õppenõustamiskeskusest, kuidas tema ühinevaid valdu teenindama hakkab?

Romek Kosenkranius: Allasutused me peame ühinevate valdadega omavahel läbi rääkima, mis neist saab. Me loome komisjonid ja üks on juhtkomisjon. Paneme paika sisendid, kriteeriumid. Valdades me ei saa ära kaotada esmatasandi teenindust.

Kodanik: Mis saab olemasolevate ametnikega, teen ettepaneku, et teha konkurss.

Romek Kosenkranius: Arvan, et mõistlik oleks sisekonkursid ja kõigile ametnikele peab pakkuma võimalust saada töökoht.

Astrid Hindriks: Kas enne valimisi tehakse ühinemine ära?

Romek Kosenkranius: Jah, alates 25. aprillist algavad läbirääkimised. Moodustatakse komisjonid ja juhtkomisjon. Kui on olemas ühinemisleping, mis sobib kõigile osapooltele, siis toimub rahvale tutvustus. Toimub ka referendum. Aasta lõpuks peab olema leping sõlmitud.

PÄEVAKORRAPUNKT 2. Ülevaate volikogule esitaud eelnõudest teeb volikogu linnapea Romek KosenkraniusEdit

Eelnõud on nähtavad: http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1324647

1. Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)

Ettekandja: Meelis Kukk, abilinnapea

2. Pärnu linna tunnuslause (I lugemine)

Ettekandja: Tiina Roht, linnasekretär

3. Pärnu Linnavolikogu 15.06.2004 määruse nr 17 “Veesõidukite liiklemise kord Pärnu, Sauga ja Reiu jõel Pärnu linna piires“ kehtetuks tunnistamine ja veeseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

4. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

5. Linnavara võõrandamine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ettekandja: Meelis Kukk, abilinnapea

7. Ehitiste peremehetuks tunnistamine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

8. MTÜ Eesti Kunstikoolide Liidu liikmeks astumine

Ettekandja: Jane Mets, abilinnapea

9. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

11. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

12. Mere pst 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

13. Vallikääru pargi kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

14. Riia mnt 147 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

15. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja Pärnu Linnavolikogu 18. juuni 2015 otsuse nr 57 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja Pärnu Linnavolikogu 21. novembri 2013 otsuse nr 103 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine“ muutmine

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

16. Arupärimine linnapea Romek Kosenkraniuselt (Masinatehas)

Ettekandja: Romek Kosenkranius, linnapea

17. Arupärimine linnapea Romek Kosenkraniuselt (Aisa 4c)

Ettekandja: Romek Kosenkranius, linnapea

18. Arupärimine linnapea Romek Kosenkraniuselt (Vana turg)

Ettekandja: Romek Kosenkranius, linnapea

19. Ülevaade Pärnu turu arengust

Ettekandja: Romek Kosenkranius, linnapea

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille