FANDOM


16.02.12 Päevateema „ Avame linna jõele“ – Pärnumaa naiste ümarlaua ettepanek linnavolikogule läbi volikogu ühenduste ümarlaua. Ülevaate oma meeskonna tehtud tööst ja tulevikuplaanidest linnapea Toomas Kivimägi.

ETTEPANEKUDEdit

Ettepanek - avame jõe linnakodanikele

a) Poliitiline otsus volikogu tasandil – vaated jõele avatakse xxx aastaks
b) Üldplaneeringusse kirjutatakse sisse:
1) Avada vaatekoridorid jõele
2) Planeerimine säästvalt ja komplekselt
3) Jõe kallasrada on läbitav kogu ulatuses suudmeni.
4) Sadama territooriumile jääv kallasrada on linna ja sadama poolsete läbirääkimiste tulemusel avatud ka linnakodanikele tervistavate tegevuste teostamiseks.
5) Jõe kallasrajale lisandub puhvertsoon seadusega ette nähtud 10 meetri ulatuses, kus on kehtestatud eritingimused ehitustegevuseks (tahaks rohkem panna, aga kas on seaduslikku alust?)
6) Kõik uusehitused planeeritakse risti jõega, et saavutada vaatekoridorid jõele
7) Võttes Pikk t- Riia mnt telgjooneks, avanevad kõik ristuvad teed jõe või mereni

Detailplaneeringud. Vaadata läbi juba kehtestatud planeeringud:

1. Kas täisehituse % vastab seadusele, on piisavalt parkimiskohti (1 auto 1 korteri kohta, haljastus)
2. Kas varjab vaadet jõele, so. hoone on paralleelselt jõega
3. Kas on vaba juurdepääs kallasrajale – avalik ruum linnakodanikele.


PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUD


Pärnu 16.02.2012

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.30


PÄEVAKORD

1. Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamine Vahur Mäe, volikogu esimees

2. Ühenduste Ümarlaud kohtub linnapea Toomas Kivimägiga


Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamineEdit

Vahur Mäe, volikogu esimees

Vahur Mäe Tutvustab volikogus vastu võetud otsuseid.

Valter Parve: Kas hoolekogude liikmed ka oma tööst annavad aru?

Vahur Mäe: Üks võimalus on nende käest aru küsida. Komisjonid saavad võtta oma päevakorda hoolekogude temaatikat.

Astrid Hindriks: Küsimus „Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ kohta. Kas miinimumtöötajate arv on ka olemas?

Vahur Mäe: On olemas, vähem kui 50 inimest.

Meeli Pärna: Kas eelistus on eksport?

Vahur Mäe: Toetuse kitsamaks eesmärgiks on ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamine. Seda läbi toote- ja teenusearenduse, tehnoloogiaalase uuenduse, ekspordiplaanide koostamise, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimise, täiendkoolituste ja välismessidel osalemise. Kõikide nimetatud tegevuste toetamine võimaldab Pärnu ettevõtetel senisest aktiivsemalt välisturgudele siseneda.

Meeli Pärna: Kas see on ühekordne summa või on iga-aastane?

Vahur Mäe: See on iga-aastane tegevus ja igal aastal eraldatakse linna eelarvest vahendid.

Astrid Hindriks: Kas seda summat suurendada, kui koostööd teha?

Vahur Mäe: Ei ole sellega kursis.

Meeli Pärna: See on ju tagastamata toetus?

Vahur Mäe: See on toetus, aga investeeringu peab ellu viima.

Meeli Pärna: Küsimus „Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine)“ kohta. Milleks see on mõeldud?

Vahur Mäe: See on loomemajanduse keskus. Koordineeriv keskus, kes osapooli kokku viib.

Meeli Pärna: Küsimus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks" kohta. Kas see hange puudutab ainult randa?

Vahur Mäe: See on puhtalt rannaalade hooldus: rannapargid, liivarand, riietuskabiinid, prügikastid, kevadine puhastus.

Kas Ranna hotelli kõrval olev lobudik saab ka lammutatud?

Vahur Mäe: Me kõik loodame, et saab korda.

Kas ei ole mõistlik anda omanikule mõistlik tähtaeg, et ta võtaks midagi ette?

Vahur Mäe: Linnavalitsus saab tegutseda seaduse piirides.

Silvi Kanošina: Majad sildistada, et kellele see hoone kuulub.

Vahur Mäe: Avalik häbipost? Jään vastuse võlgu.

Valter Parve: Ringi rännates olen näidud, et majadel on peal info, kes on arhitekt, kes selle maja on ehitanud.

Vahur Mäe: sellise küsimusega peab pöörduma riigikogu liikme poole.

Küsimus „Haldusülesande täitmiseks volituse andmine“ (Kalmistute haldamine) kohta. Kes koristab kalmistuid?

Vahur Mäe: Linna ettevõte Pärnu Haldusteenused OÜ.

Kuhu ehitatakse uus munitsipaalelamu?

Vahur Mäe: Männi tänavale.

Toomas Kivimägi: Meil on idee pakkuda Niidupargi maja riigile ja küsida vahetust Kalevi staadioni kõrval oleva harjutusriba näol.

Sadama laiendus, linn müüb sadamale maad, miks me ei võiks saada seal osalust. Linnapea: sadama maadele on seatud hoonestusõigus. Need olid antud AS Pärnu Sadamale. Järgneva 95 aasta jooksul me poleks saanud ühtegi senti.

Ühenduste Ümarlaud kohtub linnapea Toomas KivimägigaEdit

Linnapea: Igaüks saab kulutada niipalju kui ta teenib. Linn on aastaid kulutanud rohkem. Praeguseks on raha asjad heas korras. Kõik tähtaegsed arved on makstud. 2009 aasta lõpuga jäi maksmata arveid 45 miljoni krooni eest. 2011 aasta lõpuga sai kõik klaaritud. Laene on vaja tagasi maksta 6 miljoni euro eest. Kõik Pärnu linna kodanikud on sellesse panustanud.

Valter Parve: Esplanaadi 10. Kas võib oletada, et see oli meelega lepingusse sisse pandud, kui oleks tulnud teine koalitsioon, siis sellist nõuet ei oleks tekkinud?

Toomas Kivimägi: Ei imesta enam millegi üle. Oleme politseile avaldust tegemas, teema ka viite selle kohta.

Valter Parve: Kõik need piirangud, mida linn on sunnitud tegema ja need samad inimesed kes olid siis, on ka nüüd volikogus kätt tõstmas, kuidas ma saan neid usaldada?

Toomas Kivimägi: Meie nimekirjaga tuli 14 uut inimest. Meie osakaal on suhteliselt suur. Usaldan linnavalitsuse liikmeid 100%.

Esplanaadi 10 jaoks 1 miljoni kraabime kokku, aga 2 miljonit on vaja leida. Siin ei ole muud katteallikat kui linnavara müük. Paikre on olnud väga edukas äri. Kas see ei võiks olla kaup, mis on müüdav. Mitte keegi ei oska täna öelda, milline on prügimajandus 5 aasta pärast.

Teine, mida väga ihaldatakse on Pärnu Vesi. Täna me ei saa müüa kui äriühingut, kuna seal on Euroopa liidu rahad peal. See on riskantne, sest Tallinn enam veehinda ei kontrolli. Sellele pakkumisele me tänasel päeval avatud ei ole.

Valter Parve: Pärnu linn on teatri omanik, mida see kaasa toob?

Toomas Kivimägi: Ega me väga rõõmsad ei ole. See tähendab vastutuse hajumist. Me oleme riske maandanud. Riik jätkab rahastamist samas mahus. 2- 3 aastat linn sinna midagi juurde ei pea panema. Teatrile tuleb otsida tuluallikaid.

Valter Parve: Teatrisse väga kultuurne kino?

Toomas Kivimägi: Ka sellest on Ain Roostiga räägitud. Linn on valmis selliste projektide puhul panustama.

Kas sanatoorium Estonia müüakse maha?

Toomas Kivimägi: Esplanaadi tõttu võib minna. Kui müüme Paikre, siis Estoniat ei müü.

Enn Veesalu esineb avaldusega. Ta annab praegusele linnavalitsusele väga positiivse tunnustuse ja soovib edu edaspidiseks.

Astrid Hindriks annab linnapeale ja volikogu esimehele üle avalduse, kus soovib jõe vaate avamist. Jõele võiks tulla vaatekoridorid.

Vahur Mäe: Tõsine aken on juba jõe poole avatud. Kehtestatud on jõe akvatooriumi detailplaneering.

Toomas Kivimägi: Mõte on hea.

Tehakse ettepanek istutada jõe äärde puid ja panna istepinke.


Astrid Hindriks

Ümarlaua juhataja