FANDOM


7.01.2014 Päevateema “ Linna juhtimine ja avalikes huvides tegutsevate ühenduste koostöö”. Teema rääkisid lahti ja vastasid küsimustele teist koosseisu jätkav linnapea Toomas Kivimäe ja abilinnapea Jane Mets.

KutseEdit

Tere, läbirääkimised uue volikogu esimehe Krista Nõmmega on peetud ja otsus tehtud. Parema kaasamise huvides hakkab ümarlaud koos käima 1 päev pärast seda, kui volikokku on jõudnud linnavalitsuste poolt esitatavad materjalid. Nii on ümarlaud seekord 7. Jaanuaril kell 16.00 ikka vanas kohas linnavalitsuse hoones. Volikogu esimees tutvustab kaalukamaid päevakorrapunkte, mis avalikkusele rohkem huvi võiks pakkuda. Et me pole pärast uut koalitsiooni koos käinud, siis kuulame ära kokku lepitud investeeringud selleks valitsusperioodiks. Loodetavasti esitab need linnapea Toomas Kivimägi. Palun andke tagasisidet osalemise suhtes, alustan registreerimiga puhtalt lehelt. Kui seekord osaleda ei saa, jääte ikka nimekirja. Rahulikke jõule ja kohtumiseni uuel aastal. Astrid Hindriks 5029152

OsavõtjadEdit

ProtokollEdit

VOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

PROTOKOLL

Pärnu 07. jaanuar 2014

Juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Siret Ots


PÄEVAKORD

1. Pärnu linna investeeringud järgneval aastal/ Toomas Kivimägi - linnapea.
2. Volikogu teemade tutvustus/ Krista Nõmm - volikogu esimees, Jane Mets – abilinnapea.

Kutsutud: linnapea - Toomas Kivimägi, volikogu esimees - Krista Nõmm, abilinnapea - Jane Mets


PÄEVAKORRAPUNKT 1

Toomas Kivimägi rääkis investeeringutest. Investeeringute maht on kokku 9,3 miljonit eurot. See sisaldab linna raha kui ka välisinvesteeringuid. 6,3 miljonit maksab Koidula kooli Riigigümnaasiumiks loomine. Välisvaheneid on ligi 6 miljonit ja linna eelarvest ligi 3,8 miljonit eurot. Ettevaatlik tuleb olla uute asjade/majade ehitamise suhtes. Tuleb arvestada, et kui valmis saab, siis suureneb põhitegevuse kulu ka aastas nt Keskkonnahariduskeskus.

Teine suurem investeering on Kalevi staadioni rekonstrueerimine. Hetkel maksumus küll teadmata, kuid loodame 4 miljoniga hakkama saada.

Kolmas on Ühisgümnaasiumi juurdeehitus 1,4 miljonit eurot.

Teedeehitus: Oja tn kõnnitee projekteerimine ja ehitamine 250000 eurot. Lai tn projekteerimine ja ehitus 380000. Raudteejaama juurdepääsu tee rajamine ja jätkame Savi tn korda tegemist. Loode-Pärnu tööstusküla, enamus rahast loodetakse saada EAS-ilt. Sinna paneb juurde raha ka Pärnu Vesi. Jätkatakse ülekäiguradade ohutumaks muutmist, valgustamist. Linnavalgustuse rekonstrueerimine 65000. Rannapromenaadi rekonstrueerimine, puit osa vahetamine. Rannainvetaar 20000 – ennekõike laudteed. Vana-Pärnu keskus – vahetada aknad ja uksed, õueala projekteerimine. Linnalehmade projekt 36000. Raeküla kooli väikse maja renoveerimine 320000. Jalgratta hoidjad 40000, ennekõike koolide juurde.

230000 koolide ja lasteaedade tervisekaitse nõuetele vastavusse viimine. Kunstmuruväljaku renoveerimine Ühisgümnaasiumi staadionil 130000 eurot. Jalgpalliliidult loodame saada toetust juurde u 65000. Talvesadam Vallikäärus 35000. Kalmistute aedade remont 80000 eurot. Rüütli 40 soojasõlme rajamine, kuna maja soovitakse müüa, praegu ei asu see majas.


Küsimusele koolide kohta, et kas paraneb ka füüsiline ligipääs puuetega lastele nendes hoonetes, mida ehitatakse vastas linnapea, et Koidula koolis kindlasti. Jane Mets lisas, et ka Ühisgümnaasiumi uude ossa tuleb kaldtee.

Küsimusele, et on olemas kerliiklustee Liivi tee poolt ja läbi tunneli, ja on ka olemas kergliiklustee jõe vasakkaldal aga üks väikene lõik läheb üsna sopaseks. Kas oleks mõeldav lähitulevikus kerliikusteed omavahel ühendada? Vastas Toomas Kivimägi, et kevadel kohendame seda teed, et oleks maist septembrini sõidetav.

Toomas kivimägi vastas küsimusele Vanalinna põhikooli võimla kohta, kas renoveerimise programm ka sinna jõuab, et see on järgmine kool, mida kapitaaselt remondime. Kuna hetkel ei ole kaasrahastamise võimalust siis ei saa anda ka lubadusi.

Küsimusele seoses laste uute mänguväljakute ehitamise kohta, kuhu tulevad ja palju neid tuleb. Vastas Toomas Kivimägi, et selle aasta eelarves on rida sees 38340 eurot. Seda kuhu nad tulevad ei tea veel täpselt. Umbes pool rahast võiks minna uue peale ja pool olemasolevate korraldamiseks.

Astrid Hindriks palus teha järgmiseks korraks ettepanekuid, mänguväljakute asukoha kohta.

Tehti ettepanek üle vaadata ja investeerida Vee tn bussipeatuse valgustusse. Millega oli Toomas Kivimägi nõus ning annab selle probleemi lahendamise ülesande Mait Talvojale.

Küsimus esitati, kas kesklinnasillast tuleb Siimu sillani jaansoni raja pikendus? See park ilusaks teha panna pingid.

Toomas Kivimägi: Tuleb, aga ei oska lubada et Siimu sillani. Saan lubata, et see tuleb vana pagariärini. See park tuleb korda teha. Plaan on see nelja aasta jooksul ära teha.

Rääma kooli taga on üks vana lastekodu hoone see on ainukene Pärnu linna mõisa hoone, mis saab sellest majast?

Toomas Kivimägi: Seal on planeeringud idee kohaselt lasteaiakoht sinna reserveeritud, aga reaalsem on äkki see, et me müüks selle ära. Sinna on vaja teha detailplaneering, et ostija teaks mida ta teha saab.

Aga kõrvalt see männipark?

Jane Mets: Park jääb seda ei müüda.


PÄEVAKORRAPUNKT 2

Krista Nõmm: Tutvustab Volikogu tegemisi ja jaanuari kuu volikogu eelnõusid.

Jane Mets tutvustab Pärnu linna munitsipaalkoolide ümberkorraldamist.

Eelnõu on järg 2012. aasta detsembris vastu võetud „Pärnu linna haridusvõrgu arengukava”. Antud eelnõus on kirjas konkreetne tegevus, mis hõlmab järgmist ja ülejärgmist õppeaastat. Koidula Gümnaasium muutub 1. september 2015 riigigümnaasiumiks. 2014/2015 õppeaastal jätkavad 8-9 klass ja gümnaasiumi aste Pargi tn 1 majas. Õppetöö seal majas toimub üks aasta. 1-7 klassid kolivad, kas Mai tn 3 uude põhikooli (nimi hetkel puudub, konkurss käib, tähtaeg 14. jaanuar) ja Reaküla kooli. Üks väike klass läheb Vanalinna kooli. Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi osa liidetakse Hansagümnaasiumiga, mis hakkab tegutsema Ühisgümnaasiumi nimel alla tänase Hansagümnaasiumis Kooli tn majas. Ühisgümnasumi juhtimist jätkab tänane Ühisgümnaasiumi juhtkond. Mait tn uut põhikooli hakkab juhtima tänane Hansagümnaasiumi juhtkond.

Ülejõegümnaasium ei võta 1. september 2014 vastu 10 klassi, kuid jätkab ühe aasta gümnaasiumina. 2015 läheb klass üle Koidula Gümnaasiumisse. 2015 muutub kool põhikooliks. Vene Gümnaasium võtab vastu 1. september 2014, 10 klassi. 1. september 2015 lähevad nad koos praeguse 10 klassiga, üle Koidula Gümnaasiumisse. Raeküla koolil on õpilaste arvu suurendamine.

Venekeelsed õpilased saavad Koidulas ja Ühisgümnaasiumis õppida 40 ja 60 nii nagu ette näeb seadus.

Küsimusele, kas gümnaasiumi kohtade arv jääb samaks? Vastas Jane Mets, jah, kuid pigem laste arv väheneb.

  • Väga suured ehitused on plaanis, pea asi, et kõige selle juures arvestataks sellega, et kõik renoveeritud koolid saavad niimoodi, et raskepuudega laps saab seal vabalt liikuda. Mitte ainult uksest sisse vaid kõik need ruumid. Suund on pigem see, et iga laps peaks saama võimaluse õppida tavakoolis mitte erikoolis, et siis need kõik oleks väga kättesaadavad.

Jane Mets: Kindlasti on lahendatud see gümnaasiumites.

  • Põhikoolides ma tahaks rõhutada.

Jane Mets: Ma ei ole seda meelt, et me peame Pärnu kõigisse kümmet põhikooli hakkama ümber ehitama. Kolmes - neljas põhikoolis on need võimalused olemas.

  • Me räägime võrdsetest võimalustest, siis kui see on tema kodule lähim ja vanem soovib siis puuetega inimeste konventsiooni mõttes peaks see võimalus olema. Kui me juba ehitame ja teeme, ma räägin nendest koolidest, oleks need juba niimoodi lahendatud.

Jane Mets: Ma olen päri nende puhul, mida hakatakse renoveerima.

  • Palju ilusaid plaane on aga kust see tulu tuleb, tuleb meil töökohti juurde?

Jane Mets: Suur lootus on Loode-Pärnul, kuhu tuleks 120 töökohta.

  • Kas siis sinna kanti tuleb ka bussiliiklus.

Jane Mets: Ma usun küll, et tuleb.

Küsimusele koolibusside kohta vastas Jane Mets, et eraldi koolibusse ei tule. Kuid Mai - Raeküla ja Mai - Kesklinnavaheline liiklus suureneb. Buss nr 14 on pandud liikuma suured pikad bussid.

Astrid Hindriks: Otsustusprotsessides kaasa rääkimise võimalus?

Krista Nõmm ettepanek on, et tema saab olla läbirääkija rollis, kui keegi sooviks minna mõnda komisjoni. Vastava komisjoni esimehel on õigus lasta külalisi koosolekul osalema.

Astrid Hindriks teeb ettepaneku alustada koosolekuid kell 15.00, millega oldakse nõus.


Astrid Hindriks, juhataja