FANDOM


8.02.2017 Päevateema “Haridusvõrk Suur-Pärnus” Päevateemat valgustas ja küsimustele vastas abilinnapea Jane Mets.

Kõik koolid mis on, need ka jäävad, nii on lepingus kirjas (vähemalt aastani 2021). 


PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu, 08. veebruar 2017

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: linnapea Romek Kosenkranius

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.15

PÄEVAKORD

1. Päevateema “Haridusvõrk Suur-Pärnus”
2. Volikogu eelnõud- volikogu esimees Andrei Korobeinik


PÄEVAKORRAPUNKT 1. “Haridusvõrk Suur-Pärnus”Edit

Päevateemat valgustab ja küsimustele vastab abilinnapea Jane Mets.

Täpsustavad küsimused:

  • Lapsehoid (1,5-3 aastased lapsed)

Kui linn ei lahenda alla 3 aastastele lapsehoiuteenust, siis noored pered ei vali Pärnut oma koduks. Lapsehoiu ja lasteaia koha puudumine tähendab, et üks lastevanematest ei saa osaleda tööturul ja peab lapsega koju jääma väheneb pere sissetulek, üks vanematest jääb ilma haigekassast, pangad ei anna laenu kodu ostmiseks.

Küsimus: Kuidas on olukord Suur-Pärnus sõimekohtadega või lapsehoiu- teenusega (1,5-3 aastased)?

  • Alusharidus(3-7 aastased lapsed)

Seadus sätestab, et kohalikud omavalitsused on kohustatud alates 3 aastastest võimaldama lapsele oma territooriumil lasteaiakoha.

Küsimus:

1. Kuidas on olukord lasteaiakohtadega Suur-Pärnus?
2. Kui suur on surve teiste omavalitsuste lastevanemate poolt linna lasteaiakohtadele?

Jane Mets: Praegu ei jää puudu ühtegi lasteaiakohta. Ainuke probleem on, et kui on tung ühte konkreetsesse lasteaeda, siis kõik sinna ei mahu.

Teet Roosaar: Kuidas see on Suur Pärnu puhul?

Jane Mets: Ma arvan, et see kehtib Audru, Paikuse Pärnu kokku, lisaks veel täna õhus olevale Tõstamaale, kas ta liidetakse Pärnuga või ei. Sellest sügisest ei ole lasteaiakohtade arv enam probleem. Ka täna on mõned valdade lapsed Pärnu linnas ja linna lapsed valdades.

Me hakkame tegema uut lasteaeda, mis on 216 kohaline. Meil on sõlmitud lepingud Audru, Tahkuranna, Sindi Paikuse ja Saugaga ning nad võtavad osa proportsioonis selle ehitamisest.

Lepingus on veel selline kokkulepe, et isegi kui nad neid kohti ei vaja, siis on nad kohustatud nende kohtade eest tegeliku hinna järgi maksma. Ei välista, et kui uus lasteaed valmis saab, siis meil on neid kohti üle.

Teet Roosaar: Kas võib tekkida olukord, et kuskil ääremaal pannakse lasteaed kinni?

Jane Mets: Lähiaastate jooksul me hakkame reguleerima lasteaia osalustasu keskusest kaugemale minekuga. Tekivad piirkondlikud hinnad, et reguleerida seda, et lapsevanem ei hakka oma last tooma Pärnusse, sest kohapeal saab ta teenuse kätte odavamalt.

Põhikoolid

1) Milline seis on põhikoolidega Suur-Pärnus?
2) Kuidas Pärnu vaatab vastu üha vähenevale sündimusele, kus kooli minevate laste arv väheneb? Kui sõimekohti juurde ei tule, noored pered Pärnut koduks ei vali, lasteaedades ja koolis ei ole juurekasvu. Suur hulk põhikooli õpilased on ümbruskonna valdadest, kuid ei soovi oma laste teenuste eest linnale maksta.
3) Kuidas te selle majandusliku ebakõla planeerite lahendada nii, et linna maksumaksja võidaks?

Kõik koolid mis on, need ka jäävad, nii on lepingus kirjas (vähemalt aastani 2021).

Jätkuvalt määrab programm ARNO laste kooli, kus kõige tähtsam on kodu lähedus, järgmine teema on õdede ja vendade samas koolis käimine. Eraldi teema on muusikaklass, mis on Pärnu Ülejõe Põhikoolis ja spordiklass Raeküla Koolis, rohkem eriklasse meil ei ole.

Erakoolid võtavad lapsi vastu kõikjalt, elukoht ei ole oluline.

Sütevaka Humanitaargümnaasium võtab oma kooli lapsi vastu viiendasse klassi ja kümnendasse klassi.

Teet Roosaar: Mis saab Tõstamaa kooli gümnaasiumiastmest?

Jane Mets: Meie esimeses lepingus oli kirjas, et gümnaasium säilib, me ei näe põhjust likvideerida gümnaasiumiastet selles koolis. Tõstamaal on õpilaskodu ja meil on selliseid peresid, kus lastel ei ole hea kodus olla. Pärnust käib seal 17 last.

Teet Roosaar: Kas Pärnusse ei tule õpilaskodu?

Jane Mets: Tehti küsitlus õpilaste ja lapsevanemate seas ja leiti, et vajadus puudub. Täna on endiselt üleval teema, et kolledž vajab õpilaskodu. Võiks olla üks ühiselamu, kus on kolledži õpilased ja gümnaasiumi õpilased.

Kodanik: Toimetulekukoolis koolitatakse 18 aastani, pärast seda ei ole kuhugi minna. Kas Pärnu linn ei ole mõelnud luua kodu psüühiliste häiretega lastele?

Jane Mets: Hetkel on üleval programm, kus AS Hoolekande teenused hakkavad ehitama erinevatesse maakonnakeskustesse toetatud elamisega maju. Pärnusse vaadatakse hetkel kohta. AS Hoolekandeteenused soovisid ehitada toetatud elamist, aga koht, mis sai välja valitud, siis naaberkinnistute omanikud olid sellele vastu.

Meil on olemas MTÜ Maarjakodu, mis on kokku pandud nende laste vanemate poolt. Seal elab praegu 8 noort, kes on lõpetanud Toimetulekukooli. Seal on olemas kasvataja, kes neid vaatab.

Teet Roosaar: Mis on saanud Ravi tänava hoovimajast?

Jane Mets: Sinna tahtis haigla teha dementsete vanurite päevahoiu.

Meil on töös ja sellel volikogul küsime volikogult luba, me tahame Pärnu kolmele kõige suuremale lasteaiale saada CO2 raha, 60% tuleb väljastpoolt ja 40% paneb linn juurde ja need lasteaiad on Trall, Kastani ja Tammsaare.

Astrid Hindriks: On tulnud uudis, et kogu haridus tuleb omavalitsustele tagasi anda?

Jane Mets: Mõte on, et antakse selle maakonna kõige suuremale omavalitsusele. Juttu on olnud, et riik ehitab valmis ja haldama hakkab kohalik omavalitsus.

Läbirääkimised käivad Toimetulekukooli osas, et riik teeb esimese Toimetulekukooli Pärnusse, sest munitsipaalkoolina on ta ennast väga õigustanud. Tänane kokkulepe on, et ta teeb selle sama kohapeale, kus ta praegu Toimetulekukool on.

Kodanik: Kui palju Toimetulekukoolis lapsi on?

Jane Mets: 48, nendest 21 on teiste omavalitsuste lapsed.

Teet Roosaar: Kas riik teeks suurema?

Jane Mets: Arvestatud on 50 kohaga.


PÄEVAKORRAPUNKT 2. Pärnu Linnavolikogu 16.02.2017 istungile minevad eelnõudEdit

Volikogu istungile minevates eelnõudest teeb ülevaate volikogu esimees Andrei Korobeinik.

1. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus
3. Pärnu Linnavolikogu 15.11.2001 otsuse nr 79 "Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (väikebussid)
5. Loa andmine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise projektides osalemiseks
6. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
8. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamine
10. Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 otsuse nr 30 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
11. Ülevaade volikogu komisjonide tööst

Eelnõudega saate tutvuda Pärnu linna dokumendiregistris aadressil http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1462099

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille