FANDOM


9.11.2015 Päevateema “Pärnu linna eelarve”. Teema rääkis lahti ja küsimustele vastas abilinnapea Meelis Kukk.

KUTSEEdit

Novembris on ümarlaud erakorraliselt ESMASPÄEVAL,9. NOVEMBRIL. Õigel päeval pole volikogu esimees Eestis.

Päevakorras on linna eelarve, mida tutvustab abilinnapea Meelis Kukk. Et mitte numbrite ärakuulajaks jääda, peaksime ette saatma küsimused selle kohta, mis meil päevateemana arutusel olnud või teil endal südamel.

Näiteks teemad:

  1. OHUTU KOOLITEE: (lasteaia-) - kas 2016 aastal on investeeringuid, mis viivad lõpuni ohutu koolitee tagamise.
  2. Kergliiklusteed- kas on investeeringuid jalgrattadeede sujuvasse võrgustikku?
  3. Laste ja noorte mänguväljakud - kas 2016 on kavas investeerida?
  4. Kas linn vaatab oma linna asumites (Raeküla, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu, Kesklinn, Mai) et need oleks võrdselt koheldud - igas asumis on investeeringutega tagatud mudilaste, koolilaste ja noorukite aktiivse vaba aja tegevuse kohad. # Kaasav eelarve 2015: 30 000 - eelmisel aastal hääletuse võitnud Pärnu jõe tervisepark pole realiseerunud, sest idee oli suurem kui 30 000€ seda võimaldas. Kas investeeringute kavasse on selle projekti teostamiseks lisaraha ette näha?
  5. Kaasav eelarve 2016: kas oleks mõttekas lisada juurde, et projekt oleks võimalik teostada aasta jooksul, eraldatud raha piires või garantii oma- või kaasfinanseeringu piires ja idee autor näitab ära, kust lisafinanseering tuleb (annetused, sponsorid jne.) Muidu jäävadki ripakil projektid uut rahastust ootama.
  6. EV 100: millised on linna investeeringud, mis peaksid Eesti riigi sünnilinna ette valmistama suursündmusteks?

Need on minu mõtted ja küsimused,kindlasti on ka teil küsimusi, mis eelarvet puudutavad. Kui on ettepanekuid oma küsimuse lahendiks, vormistage ka ettepanek.Saatke mulle 2. Novembriks, vormistan need ühtseks küsimustikuks ja saadan edasi Meelis Kukkele ja Andrei Korobeinikule.

Astrid

NB! Saatke oma küsimused ja ettepanekud 2. Novembriks mulle.


PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu 09. november 2015

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: volikogu esimees Andrei Korobeinik, abilinnapea Meelis Kukk

Algus kell 16.00

Lõpp kell 18.00


PÄEVAKORD 1. Pärnu linna 2016 aasta eelarve 2. Volikogu laual olevad eelnõud – volikogu esimees Andrei Korobeinik.

PÄEVAKORRAPUNKT 1. Pärnu linna 2016 aasta eelarve. Ettekandja: Meelis Kukk, abilinnapeaEdit

Eelarvet tutvustab abilinnapea Meelis KukkEdit

Kodanik: Mis on põhitegevuse tulud?

Meelis Kukk: Linna sissetulekud, mida saab kasutada linna juhtorganite tahte kohaselt ja sihtotstarbeliselt. Põhitegevuse tulud on: maksutulud, oma teenitud tulud ja tasandusfond.

Kodanik: Estoniast saadud tulu.

Meelis Kukk: Dividenditulu läheb investeerimistegevuse arvestusse.

Teet Roosaar: Kui palju on linnal mõistlik laenu võtta?

Meelis Kukk: 26-27 miljonit, täna on meil laenukoormus 24 miljonit.

Pärnu linna 2016. aasta eelarve koos seletuskirjaga on nähtav kodulehel http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1251999

Teet Roosaar: Suurte fooridega ristmike rekonstrueerimine, kas on mingi nimekiri?

Meelis Kukk: On kaks ristmikku, üks on Teatri ristmik ja teine on Jannseni tänava ristmik. Võeti hinnapakkumine ja summa läks nii suureks, et teha saab ainult ühe neist.

Kodanik: Mis sai Rüütli tn rekonstrueerimisest?

Meelis Kukk: See avalik konkurss ideelahendi leidmiseks eesmärki ei täitnud. On võetud sisukoht, et jätkatakse koostööd lahenduse võitjaga.

Kodanik: Millal läheb lahti Jaansoni raja pikendamine Siimu silla poole?

Meelis Kukk: Jaansoni raja pikendamine on 2017.

Teet Roosaar: Lai tänav 250 000, kui palju selle eest saab?

Meelis Kukk: Ringi tänavast kuni Vingi tänavani, projekti veel tehtud ei ole. Hind selgub hanke käigus.

Astrid Hindriks: Lottemaad ja Maid ühendav kergliiklustee?

Meelis Kukk: 2017 lõpp.

Osaleja: Miks vähendati Jaansoni raja pikenduselt 180 000 5000-le?

Meelis Kukk: Sellel aastal midagi ei toimunud ja ei ole mõistlik raha seal kinni hoida.

Teet Roosaar: Mis tagab, et lähiaastatel seda üldse tehakse?

Meelis Kukk: Taotlus on sees, strateegias on kirjas. Linnalises meetmes on sees.

Teet Roosaaar: Kas järgmine aasta projekt tehakse?

Meelis Kukk: On vaja mõlemapoolset head tahet.

Teet Roosaar: Linnavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine

Meelis Kukk: Linnaosalus on miljon ja ülejäänud on Euroopa Liidu vahendid.

Teet Roosaar: Kas plaanis on ka laenu võtta?

Meelis Kukk: Meil on vaja laenu tagasi maksta 650 000, me refinantseerime selle laenu ja võtame uut laenu 180 000 Väike-Posti lasteaia jaoks.

Teet Roosaar: Millal see lasteaed võiks valmis saada?

Meelis Kukk: Kui meetme määrus on valmis, siis läheb taotlus teele. Loodame. Et 2016 aasta lõpuks on valmis.

Kodanik: Sild?

Meelis Kukk: Linn valmistab ette ühe variandi, kas see töösse läheb ei oska öelda, on kaks osapoolt. Tuleb analoogne lahend, nii nagu oli Suure-Jõe 50. Selle lahendiga linn reserveeriks ehitusõiguse. Kui silla ehitus aset leiab, siis linn hüvitab hoonestusõiguse lõpetamisest tuleneva kompensatsiooni eelnevalt kokkulepitud hüvitamismudeli alusel.

Ettevalmistatud küsimustele vastamineEdit

1. Riik jätab tõmbetuulde rasida erakoolid, lükates tegevuskulud (kooliruumide ülalpidamine jne) kohaliku omavalitsuse VABATAHTLIKU toetamise alla.

Küsimus: Kas Pärnu linna eelarves on ette nähtud summad meie linna erakoolide tegevuskulude toetamiseks?
Meelis Kukk: Kuni 2015 aastani ta ei olnud toetus, kõik omavalitsused tasusid erakoolidele majanduskuludeks. Alates 2015 aastast kõikidele omavalitsustele haridusministeerium kompenseerib. Ka praeguses Pärnu linna eelarves on arvestatud 419 000 ja sellele lisandus koolilõuna toetus 25 000.

2. Aastal 2012 tõstatati ümarlaual esmakordselt küsimus, kui ohutu on meie laste lasteaia- ja koolitee, tehtud ka ettepanekuid olukorra parandamiseks. Paljugi on tehtud, kuid meil puudub ülevaade.

Küsimus: Kas 2016 aasta eelarves on ette nähtud summasid laste ohutu lasteaia ja koolitee tagamiseks (panustatud rahaliselt koolitee ristmike, ülekäiguradade, kõnniteede arendamisse)?
Meelis Kukk: Fooriga ristmike valgustamine, paremad foorisüsteemid, mis aitavad kaasa paremale kooliteele.

3. Ümarlaual on arutuse all olnud kergliiklusteed. Nende ehitamise põhirahastus on EL fondist.

Küsimus: Millised planeeritud kergliiklusteed lähevad ehitusse 2016. aastal ja kui suured on linnapoolne omaosalus.
Meelis Kukk: Riigi poolt pole määrus valmis, ajaliin lükkub edasi.

4. Pärnu linnal on erinevad asumid - Raeküla, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu, Kesklinn, Mai-Papiniidu.

Küsimus: Kas linn vaatab oma linna asumites et need oleks võrdselt koheldud - igas asumis on investeeringutega tagatud mudilaste, koolilaste ja noorukite aktiivse vaba aja tegevuse kohad?
Astrid Hindriks: Kas kõik linnaosad on võrdselt koheldud?
Meelis Kukk: Linn on nii väike, et tuleb vaadata tervikut.
Kodanik: Lastepargis olid väga ilusad pingid, need olid ära viidud, kuna olid katki läinud ning siiani ei ole tagasi toodud.
Meelis Kukk: Küsin majandusosakonnalt.

5. 2015. Aastal oli esimene kaasav eelarve summas 30 000€. Selle võitnud Pärnu jõe tervisepark pole realiseerunud, sest idee oli suurem kui 30 000€ seda võimaldas.

Küsimus: 1) Kas investeeringute kavasse on selle projekti lõplikuks teostamiseks liharaha ette nähtud? 2) Kas oleks mõttekas lisada juurde, et projekt oleks võimalik teostada aasta jooksul, eraldatud raha piires või garantii oma- või kaasfinantseeringu piires ja idee autor näitab ära, kust lisafinantseering tuleb (annetused, sponsorid jne.) 3) Kas kaasava eelarve suurust saaks suurendada?
Meelis Kukk: Eelmine aasta võitis A2K. Probleemiks sai koha valik. Väliujula ja sildade tarnimiseks on hankeleping ja aprilli lõpuga rajad paigaldatakse, kaldal on laste mänguala. Kavas on paigaldada ka välijõusaal. On juba varem otsustatud, et kaasav eelarve suureneb 2017 ja 2018 (40 000€) ja 2019 ja 2020 (50 000€)

6. Ümarlaual on üles tõstetud ühe linna valupunktina avalike käimlate vähesus. Kui kesklinnas 2 avalikku käimlat on, rannas suvel, aga teistes linnaosades üldse puudub.

Küsimus: Kas 2016. Aasta eelarvesse on planeeritud mõne uue avaliku WC ehitus?
Meelis Kukk: Kui staadion saab valmis, siis sinna tulevad uued WC-d. Steffani juurde on paigaldatud konteiner WC, Raekülas on terviseraja juures WC.

Ülejõe seltsingu küsimusedEdit

1. Kas 2016. aastal alustatakse Jannseni raja pikendust mere suunas, kui suures summas panustatakse?
Meelis Kukk – selgub hiljem, kui määrus on valmis ja projekt kinnitatud
2. Kas seoses Jannseni raja pikendamisega mere suunas on planeeritud ka erinevates vanustes lastele mängu- ja turnimiskohti?
Meelis Kukk: Mõte on hea.
3. Erinevate aastate linnaeelarve eraldisi vaadates on Ülejõe ja Vana Pärnu vaeslapse avaliku ruumi väljaehitamise osas, kas 2016. Aasta eelarve parandab selle tasakaalu ja ka Ülejõe ja Vana Pärnu avalikku ruumi panustatakse, siin ju ka maksumaksjad?
Meelis Kukk: oleme vaadanud linna ühtse tervikuna.


Rääma Seltsi poolt esitatud probleemid avaliku ruumi kohtaEdit

1.Osaliselt on valgustamata Jaansoni rada, eriti õudne on masinaehituse taga.
2.Kas linna eelarves on ette nähtud summad olukorra parandamiseks?
3.Kas Männi pargi korrastamiseks on 2016 aasta eelarves panustatud rahaliselt?
Meelis Kukk: Korrashoidmiseks on panustatud võrdväärselt teiste linna haljasala kohtadega.

PÄEVAKORRAPUNKT 2. Volikogu laual olevad eelnõud – volikogu esimees Andrei KorobeinikEdit

Ülevaate volikogule esitaud eelnõudest teeb volikogu esimees Andrei Korobeinik.

Novembrikuu volikogu istungi päevakorras on kokku 15 eelnõud:

1. Volikogu haridus-ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
2. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
3. Pärnu linna 2015. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
4. Pärnu linna 2016. aasta eelarve (I lugemine)
5. Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine (II lugemine)
6. Pärnu Linnavolikogu 20.03.2008 määruse nr 9 „Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine“ muutmine
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (valveteenus)
8. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
9. WHO Euroopa Tervislike Linnade võrgustiku töös osalemine
10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
11. Kohanime määramine
12. Pärnu Linnavolikogu 21. märtsi 2009 määruse nr 16 „Kohanimede määramine“ muutmine
13. Side tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Aisa tn 4c kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Järgmine kohtumine toimub kolmapäeval, 09. detsembril kell 16.00.

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille