FANDOM


Täna on 26. juuli 2017

Siin lehel saab teha ettepanekuid Pärnu linna invapoliitika plaani 2025 väljatöötamiseks. Olemasoleva Pärnu linna invapoliitika plaaniga aastani 2015 saab tutvuda lehel [1].


Pärnu invapoliitika plaan 2025

Pärnu linnas on loodud turvaline elukeskond, kus on loodud tingimused, kus erivajadusega inimesel on võrdsed võimalused ühiskonnas osalemiseks ning oma tervise säilitamiseks.

TransportEdit

Pärnu linnas on tagatud ühistransport, mida saavad kasutada võrdsetel alustel kõigi kodanikega liikumispuudega isikud, st kõikidel liinidel sõidavad madalapõhjalised liinibussid ja on välja ehitatud ooteplatvormid, et bussi sisenmine ratastooliga oleks võimalik ja turvaline. Pärnu Linnavalitsus ei sõlmi enam liikumispuudega inimesi diskrimineerivaid lepinguid transpordifirmadega. Invatransporti vajavad isikud saavd kasutada invatransorti paindlikult ja vastavalt vajadusele. Puudega isikud , kes ei vaja invavarutusega inavabussi saavad kasutada invataksoteenust.

ElukeskkondEdit

Luuakse keskkond, mis toetab inimeste tervise säilitamist. Avatud ruumis ja ühiskondlikes hoonetes arvestatakse erivajadusega inimeste vajadustega ja luuakse võimalused kommunikatsiooniks võrdsetel alustel kõigi kodanikega. Liikumispuudega isikud pääsevad ühiskondlikesse hoonetesse turvaliselt ja nende inimväärikas kohtlemine on tagatud teeninduses. Tänaval, ühiskondlikes hoonetes ja liikluse korraldamisel on arvestatud vaegnägijatega. ( häälega valgusfoorid suuremates liiklussõlmede)


HaridusEdit

LasteaedEdit

 1. Kõigil erivajadusega lastel on võimalik leida oma erivajadusele vastav lasteaia koht, kus on olemas tema erivajadusi arvestav kekkond, puudespetsiifilise ettevalmistusega spetsalistid ning spetsiifilised õppevahendid ning abivahendid liikumiseks, kommunikatsiooniks ning muuks eluliselt vajalikeks toiminguteks.
 2. Erivajadusega lapsed, kelle võimed lubavad käia lasteaia tavarühmas, luuakse sobitusrühmi ja toetatakse nende viibimist ja õppimist lasteaias tugiteenustega ja vajalike õppevahendite, alternatiivsete kommunikatsioonivahenditega. Luuakse võrdsed võimalused suhtlemiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
 3. Lasteaedades, kus käivad erivajadusega lapsed, on lasteaia töötajad saanud vastava väljaõppe ( n. on teadmised diabeedihaige lapse hooldamisest või oskused kasutada alternatiivkommunikatsioonivahendeid autistliku lapsega suhtlemisel jne. lähtuvalt puudespetsiifikast)

Alg- ja põhiharidusEdit

 1. Kõigil erivajadusega lastel on vanemate või hooldajate soovil võimalik saada puudespetsiifikat arvestavat haridust oma kodukohas ning elada oma vanemate või hooldajate juures.
 2. Raske või sügava vaimupuudega ja liitpuudega lastele on loodud kaasaegne ja turvaline õpikeskkond, kus on vajalikud tingimused õppimiseks, rehabilitatsiooniks, töö harjutusteks ning vaba aja veetmiseks. Koolil on oma maja, spa, õu, spordiväljak ja mänguväljak. Kool raske või sügava vaimupuudega ning liitpuudega lastele on arenenud asutuseks, kus pakutakse haridust, rehabilitatsiooni, tervishoiuteenuseid ja sotsiaalteenuseid komplektselt.
 3. HEV lastele on loodud õppetingimused ja sobiv keskkond tavakoolide juures, st kõik lapsed, kes oma psüühilise erivajaduse, meele – või liikumispuude tõttu vajavad eritingimusi või erikohtlemist haridusasutuses, on loodud vajalikud tingimused õppeasutuses nii ruumide kui pedagoogide ettevalmistuse näol. ( koduõppele suunatakse ainult need juhud, kui haridusasutuses käimine võib olla ohtlik lapsele või ta on seotud meditsiiniliste abivahenditega keskkonda, kust pole võimalik lahkuda)
 4. Koostöövõrgustik haridusasutuse, lapse vanema ja sotsiaalosakonna vahel on hästi toimiv ja lapse vanemale selge ja kättesaadav.
 5. Info erivajadusega lapse võimalustest hariduse omandamisest on lapse vanemale kergesti kättesaadav.

Sotsiaalhoolekanne ja toetavad teenusedEdit

Sotsiaalhoolekande teenuseid arendatakse koostöös sihtrühmaga ja arvestatakse sihtrühma tegelike vajadustega. Kõikidele puude rühmadele ja vaimupuude astmetele vastavalt on tagatud kaasaegsed ja professionaalsed sotsiaalteenused. Puudega inimestesse ja nende pereliikmetesse suhtutakse lugupidamisega ja autatkse nende inimõigusi ja inimväärikust. Info sotsiaalteenuste taotlemisest ja võimalustest oleks sihtrühmale kergesti kättesaadav ja selge.

Sotsiaalhoolekandes oleks vaja edasi arendada järgmisi teenuseid.

 1. Tugiisikuteenused erinevatele sihtrühmadele
  1. tugiisikuteenus psüühilise erivajadusega inimestele pole hetkel veel piisavas mahus ja vajab kindlasti arendamist, et psüühilise erivajadusega inimene ei jääks isolatsiooni ja jõuaks paremate sisemiste ressursside rakendamisele
  2. tugiiskuteenus kerge, raske ja sügava vaimupuudega täiskasvanule

teenuse kirjeldus ja sisu vajab veel välja töötamist, kuid vajadus on kindlasti olemas, et vaimupuudega noor, kes lõpetab toimetulekuõppe saaks jätkata suhtlemist avatud ühiskonnas. Vajalikud väljaõppe saanud tugiisikud. Sellega võiks tegeleda Pärnu Kutsehariduskeskus

  1. tugiisikuteenus puudega lapsele ja tema perele

Teenus vajab arendamist, et teenus muutuks kättesaadavaks sihtrühale ja info ja asjaajamine oleks lihtne ja selge

Päevakeskuseteenused

 1. Psüühilise erivajadusega klientidele

Kaasaegne ja hea sisustusega tegevusruumid, kus on erinevad võimalused eri vanuse või huvide järgi eraldumine. Toimuvad tegevused, teraapiad, tugigrupid klientidele ja psüühilise erivajadusega inimeste pereliikmetele.

 1. Vaimupuudega klientidele on teenused kõikidele vaimupuude astmetele vastavalt. Päevakeskuses on tagatud arusaadav ja turvaline keskkond klientidele ning kasutatakse alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid. Teenuseosutajad on professionaalsed ja tagavad inimõigusi ja inimväärikust austava teenuse. Koostöö teenuseosutaja, kliendi ja kliendiesindaja vahel.

Ajutise hoideteenus/ intervallhoiuteenus

 1. ajutise hoideteenus puudega lapsele
 2. ajutise hoideteenus täiskasvanud vaimupuudega või psüühikise erivajadusega inimesele

Kogukonnas elamise teenus Vaimupuudega või psüühilise erivajadusega täiskasvanud, kes soovivad asuda elama eraldi vanematest, leitakse võimalused elada kogukonna elamise teenusel oma kodukohas. Pärnu maakonnas on rajatud üks või kaks hoolekandeasutust, mis pakuvad kogukonna elamise teenust.

Ööpäevaringne hooldus Pärnu maakonnas on vähemalt üks hoolekande asutus kus pakutakse ööpäevaringset hooldust vaimupuudega täiskasvanutele. Asutus võiks olla mitmekülgne ja paindlik oma teenuste pakkumise poolest. Samas asutuses võiks saada sihtrühm vajadusel ajutise hoide teenust ja/või päevakeskuseteenust. Praegu on katma vajadus päevahoiu/ keskuse teenus sügava vaimupuudega inimestele. Pered kes soovivad jätkata oma lapse eest hoolitsemist lapse täisealiseks saamisel, sooviksid oma täisealisele lapsele päevast tegevust, et lapse päev oleks sisustatud ja vanemad saaksid tööl käia.

Puuetega lastega pered vajaksid paremat informatsiooni kättesaadavust ja tuge kohalikult omavalitsuselt, et uue olukorraga paremini toime tulla ja kohaneda ning säilitada oma elukvaliteeti.

 1. sihtrühmale antakse nõustamist ja informatsiooni. Võiks olla KOV –s üks isik, kes valdab infot, mis puudutab kõike puudega lapse ja tema pereliikmete õigusi, soodustusi ja võimalusi abimehhanismidest ninga aitab puudega lapse vanemat erinevate üksuste vahel suhtlemisel ja info kogumisel.
 2. sihtrühma kaasatakse teenuste loomisel ja arendamisel ning tehakse koostööd nende esindajatega
 3. sihtrühmale on kättesaadavd järgmised sotsaalteenused :
tugiisiku teenus
isikliku abistaja teenus
lapsehoiuteenus
ajutise hoide teenus
ööpäevaringne hooldus
nõustamine
laagrid
rehabilitatsiooniteenus
sotsiaaltransport
abivahendid
huviringid HEV ja raske puudega lastele


Invapoliitikale on vajalik koostada tegevuskava ja asuda seda ellu viima, mitte nagu eelmine Invapoliitika plaan, mis oli koostatud 2006 -2015 ja pea kõik asjad jäid tegemata ja mõnede teenuste saamine on veel halvenenud.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki