FANDOM


Eesmärk: Pärnus on mitmekesine kultuurielu - kultuuriruum on loojate, kultuurikorraldajate, elanike ja külastajate jaoks atraktiivne.Edit

1.Tagada kultuuriorganisatsioonide, -kollektiivide, -asutuste jätkusuutlikkus ja soodsa pinnase loomine uute algatuste tekkeks ning uute organisatsioonide tekkeks.===
1.Kaardistada Pärnu linnas tegutsevad eraõiguslikud professionaalsed kollektiivid; Muuta kehtivat eraõiguslike kultuuriasutuste- ja kollektiivide tegevustoetuste süsteemi ning arvata tegevustoetuste saajate hulka ka eraõiguslikud professionaalsed institutsioonid ning kollektiivid (2014).
1.1.2014.a. kaardistada tegutsevad organisatsioonid, määratleda kriteeriumid.
1.2.2015-2016 muuta vajadusel tegevustoetuste süsteemi.
2.Jätkata Pärnu linnas tegutsevate harrastuskollektiivide ja kultuuriühingute ning –seltside tegevuse toetamist (tegevustoetused, saavutustoetused, esinduskollektiivi toetused).
2.Senisest enam väärtustada kohalikke loovisikuid, loomingulisi kollektiive ja kultuurikorraldajaid – stipendiumid, preemiad jms. Motiveerida neid jätkuvalt panustama kultuurielu arendamisse.
1.Taastada linna kultuuripreemiad preemiaväärilisteks.
1.1.Siduda linna kultuuripreemiate väärtus keskmise palga suurusega – nt 2 keskmist palka.
2.Anda välja preemiad:
2.1.kultuuripreemia loomingulise tegevuse eest (kirjandus, muusika, teater, tants, kunst jm);
2.2.kultuuripreemia mänedžerile (korraldajale, produtsendile jms);
2.3.J. W. Jannseni preemia;
2.4.teatri prublikupreemiad;
3.Luua loovisiku stipendiumid („Ela ja sära“ näitel);
3.1.Anda välja 2 stipendiumi Pärnus elavale ja tegutsevale kultuuritegijale:
3.1.1.noore kultuuritegija (looja, kultuuritöötaja, kultuurikorraldaja vms) 12-kuuline stipendium;
3.1.2.loomingulise tegevuseks, Pärnu linnas elavale loojale (kunstnik, helilooja, interpreet, tantsija, näitleja vms) 12-kuuline stipendium;
3.Taastada maakondlike laulu- ja tantsupidude traditsioon
1.Eraldada maakondlike laulu-tantsupidude ja vabariiklike, laulu- ja tantsupeotraditsiooni toetavate, sündmuste korraldamiseks või nendel osalemiseks raha linna eelarvesse vabariiklike laulu-ja tantsupidude vahelistel aastatel:
1.1.31.05.2015 Pärnumaa Laulupidu (115 aastat Pärnu linna laulupeotraditsiooni sünnist);
1.2.juuni 2015 Vabariiklik Meeste Tantsupidu Rakveres;
1.3.04.06.2016 vabariiklik naiskooride laulupäev Pärnus;
1.4.staadioni valmimise aastal maakondlik tantsupidu ja maakondlik Võimlemispidu Pärnus;
2.Välja töötada maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamiseks eraldatava ressurssi taotlemise printsiibid (kas avalik konkurss, sihtpakkumised konkreetsetele organisatsioonidele vms).
4.Toetada erinevate loovisikute residentuuriprogrammide välja arendamist.

1.


Eesmärk: Pärnus on head võimalused kultuurialaseks professionaalseks enesetäiendamiseks nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.Edit

1.Arendada erinevate kunsti-, muusika-, teatri- ja teiste kursuste ning meistriklasside korraldamist Pärnus.
1.Eraldada eelarvesse eraldi vahendid rahvusvaheliste muusika-, kunsti- teatri-, jne kursuste ja meistriklasside linnapoolseks toetamiseks (mitte konkreetseid kursusi üles lugedes, sest siin võib iga aasta tuua muutusi. Tähtis on põhimõte – linn on huvitatud sellistest ettevõtmistest Pärnus).
1.1.Kaardistada erinevate meistriklasside osalus, ressursside vajalikkus jms (tõestada vajadust).

Eesmärk: Pärnu on aastaringi toimiv rahvusvaheliselt tunnustatud, eripärane, mitmekülgset ja kvaliteetset turismiteenust pakkuv elamuskuurort Läänemere ääres. (Pärnus on osaluselamus; kultuurielamus; loodus- ja miljööelamus; maitseelamus).Edit

1.Puhkuse-ja osaluselamuse pakkumine oma linna inimestele, tähelepanu pööramine (2014-2016) sündmustele, kus pärnakas saaks osaleda koos perega.
1.Igale kultuurisündmusele, -festivalile oma lasteprogramm (arvestada laste ja noorte osalusvõimalusega linnapoolse toetuse jagamisel).
2.Linnaorienteerumised pärnakatele (koostöös Pärnu Muuseumiga) 2X aastas - Pärnu päeval ja sügisesel pööripäeval (2014 -2016).
3.Linnalt pärnakale - laia publikuhuvi pakkuv kontsert Kontserdimajas Pärnu päeval. (2014,2015,2016).
4.Tähtpäevaliste sündmuste (emadepäev, eakate päev jms) korraldamine avatud konkursiga ja ressursside eraldamine nende toimumiseks eraldi muudest kultuurisündmuste toetusest.


2.Koostada kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamise plaan.
1.Aluseks Linnakodaniku Maja ümarlaua poolt koostatud ettepanekud. Plaani koostamine 2014 algus, 2014-2016.a. 2 objekti aastas (koostöös volikogu kultuurikomisjoni, kultuuri ekspertkomisjoni, LKM ümarlaua, linnakunstnikuga).

Eesmärk: Pärnu on Läänemere ääres arvestatava tähtsusega kultuurikeskus.Edit

1.Pärnus toimuvate erinevate huvigruppide ootustele vastavate ja jätkusuutlike kultuuriürituste arendamine.
1.Jätkata erinevate kultuurisündmuste, -festivalide, näituste, kontsertide jms toetamist (projektitoetused 2X aastas).
2.Jätkata linnale oluliste suurte kultuurifestivalide toetamist 2-aastaste raamlepingutega;
2.1. Jälgida, et toetust saaks kvaliteetsündmused võimalikult erinevatest valdkondadest (süvamuusika, teater, muu muusika, pärimuskultuur, tants, meelelahutus) – professionaalsus, kvaliteet ja kultuur eelkõige!
2.2. 2014. Ja 2016.a. esitada uued ettepanekud kaheaastasteks raamlepinguteks.
2.Hooajaväliste sündmuste, festivalide, meistrikursuste ja teiste sündmuste toimumise soodustamine ja arendamine.
1..
3.Eesti ja Pärnu kultuuritraditsioonide tutvustamine.
1.Pärnu osalemine Eesti kultuurilinnade võrgustikus/ ühised turundustrükised (2014,2015,2016).
2.Pärnu suvehooaja kultuurisündmuste reklaamipäev Tallinnas (juuni algus, koostöös Kesklinna Valitsusega ja LV arenguteenistusega), 2014, 2015,2016.
3.Pärnu kultuuripäevad sõpruslinnades (2014, 2016)
4.Pärnu kultuurigrupi osavõtt Rahvusvahelistest Hansapäevadest (2014, 2015, 2016).
4.Kultuurialase koostöö arendamine sõpruslinnadega ja UBC kultuurikomisjoni töös osalemine.
1.Pärnu kultuurielu senisest ulatuslikum rahvusvahelistumine.
2.Sõpruslinnadega suhtlemine ja kultuurivahetus:
2.1.Pärnu kultuuripäevad sõpruslinnades (2014, 2016.a. Vaasa/Pärnu 60 aastat sõpruslinnadena. Koostöös Vaasa-Pärnu ja Pärnu-Vaasa seltsidega;
2.2.Ühe sõpruslinna kultuuripäevade korraldamine Pärnus (2015.a.), koostöös LV avalike suhete teenistusega;
2.3.Osalemine UBC kultuurikomisjoni töös (koostöös LV avalike suhete teenistusega);

Tegevuskava lisa - Investeeringute kava 2013-2016Edit

1.Lottemaa teemapargi rajamise toetamine Tahkuranna valda (2013-2014).
2.Nooruse Maja renoveerimine ja juurdeehitus (2015-2016).
3.Vana-Pärnu Keskuse suveaia väljaarendamine (2014).
4.Üheksa Läänemere riigi paviljonidega näitusepargi rajamine:
a.rahvusvaheline ideekonkurss (2013), eraldatud 7000€;
b.paviljonide ala väljaarendamine (2014);
5.Lahenduse leidmine Pärnu Uue Kunsti Muuseumile (2014):
a.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki