FANDOM


Täna on 19. august 2017

ÜldosaEdit

Pärnu linna huviharidussüsteemi arengustrateegia eesmärkEdit

MõisteidEdit

Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

Strateegiline plaanEdit

MissioonEdit

Huvihariduse eesmärk on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Huviharidus toetab Eesti kultuuri- ja sporditraditsioonide, tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkust ning paikkondlike traditsioonide arengut.

VisioonEdit

Huvihariduse ülesandeks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, et aidata kujuneda isiksusel, kes:

1) mõtleb loovalt;
2) oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
3) suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
4) suudab analüüsida ümbritsevat tegelikkust;
5) oskab teha tööd, on valmis koostööks;
6) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.

Huviharidus:

1) põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
2) põhineb huvialade ja noorte võrdsel kohtlemisel;
3) toetab noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi, aktiivsust;
4) pakub noortele eduelamusi ja tunnustust;
5) pakub noortele huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu;
6) arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
7) on avatud, positiivne ja noori julgustav.

Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki