FANDOM


Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ valmis Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koordineerimisel ning OÜ Geomedia eksperdi Rivo Noorkõivu konsulteerimisel.

Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ kinnitas kohalike omavalitsuste volikogude liikmete ja valitsusjuhtide osalusel toimuv Maakogu 29. oktoobril 2010. Vastavasisulise kokkuleppe allkirjastasid nelja läbimurdesuuna koostöövõrgustike eestvedajad. Strateegias on hinnatud Pärnumaa tänast situatsiooni ja püütud leida arengut pikemas perspektiivis enim mõjutavad valdkonnad. Kirjeldatud on nelja võimalikku tulevikustsenaariumi. Esimene eesmärk on püüda saavutada tugev positsioon Balti- ja teiste lähiriikides (Soome, Venemaa) seisukohast (arengustsenaarium "Balti kett"). Kaugem arengusuund on määratud stsenaariumiga "Läänemere pärl" ehk maakonna tegevuste haardeulatus kogu Läänemere ruumis.

Pärnumaa visioon 2030Edit

Pärnumaa on tuntud ja hinnatud Euroopa ühes dünaamilisemas piirkonnas – Läänemereruumis - paiknev regioon, mille edu põhineb haritud, ettevõtlikel, tervist ja elukvaliteeti väärtustavatel elanikel.

Maakond on kõrge elukvaliteediga parim paik eneseteostuseks - elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks ja puhkamiseks.


TegevuskavaEdit

Tegevuskava tuleneb visioonist ja arengueesmärkidest ning on üles ehitatud neljale läbimurdesuunale, kuhu tuleb enim ressursse panustada: teadmistepõhine tootmine, tehniline infrastruktuur, turismi- ja puhkemajandus, haldus ja avalikud teenused. Maakondlikku strateegiat on võimalik ellu viia koostöös ja väljapakutud tegevuskava tuleb osapooltega pidevalt edasi arendada, lähtudes strateegilistest valikutest.

Igal läbimurdesuunal on määratud koostöövõrgustike eestvedajad, kelle ülesanne on valdkonnaga seotud partnerid kokku kutsuda, motiveerida osapooli koostööle lähtudes piirkonna kui terviku konkurentsivõimest, arendada partneritevahelist suhtlust.

Koostöövõrgustike eestvedajad läbimurdesuundade lõikes:

1) teadmistepõhine tootmine - Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus SA;
2) tehniline infrastruktuur - Pärnu Maavalitsus;
3) turismi- ja puhkemajandus - Pärnumaa Turism SA;
4) haldus ja avalikud teenused - Pärnumaa Omavalitsuste Liit MTÜ.

Arengustrateegia elluviimise seireEdit

Arengustrateegia elluviimise seirega tegeleb Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, mille meilile info[ät]peak.ee tuleks saata ettepanekud, täiendused ja küsimused.

Arengustrateegia tekstEdit

TööseminaridEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki