FANDOMSiin lehel toimub Selts RÄÄMA põhikirja muutmise arutelu. Põhikirja kehtiv versioon asub aadressil https://www.facebook.com/SeltsRaama/info?tab=page_info Palun tähistada muudatus paksus kirjas. Võimalikud alternatiivid palun kirjutada loendina üksteise alla. Arutelu toimub arutelulehel [TALK].Selts RÄÄMA

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Selts RÄÄMA (edaspidi Selts) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab ja esindab Pärnu linna Rääma linnaosa elanikke ja Rääma linnaosas kinnistut omavaid juriidilisi isikuid.

1.2. Seltsi asukohaks on Rääma 22, Pärnu linn.

1.3. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4. Selts on asutatud määratlemata ajaks.

1.5. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pangakonto(d). Põhikirjas määratlemata küsimustes juhindub Selts mittetulundusühingute seadusest.


2. SELTSI EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE

Seltsi eesmärgid on:

Pärnu linna Rääma linnaosa ja Pärnu linna keskkonna igakülgne arendamine;
Räämal tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, seltsingute, klubide, huvialaringide ühendamine - ühiste ürituste korraldamine seltsielu edendamiseks;
Mitmekesise huviharidus ja täienduskoolitus võimaluste loomine lastele ja täiskasvanutele;
Avalike teenuste väljaarendamine Pärnu linnas;
Konverentside, seminaride, nõupidamiste ja koolituste korraldamine;
Näituste, näitusmüükide, messide ja oksjonite korraldamine;
Vabaõhu-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
Olla arendavate kultuuriliste, hariduslike ja sotsiaalsete projektide algataja või partneri rollis;
Koostöö riiklike ja rahvusvaheliste füüsiliste ja juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega;
Piirkondliku turismi- ja puhkemajanduse mitmekesistamine;

Eesmärkide saavutamiseks Selts:

1. teeb selgitustööd ning tutvustab Seltsi soove, eesmärke ning ülesandeid;
2. organiseerib erinevatele sihtgruppidele koolitusi, seminare, konsultatsioone, koosolekuid;
3. koostab ja annab välja Seltsi ja Rääma linnaosa tegemisi tutvustavaid infokandjaid;
4. kirjastab kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse sisuga trükiseid
5. sõlmib koostööleppeid füüsiliste ja juriidiliste ning vabatahtlike organisatsioonidega;
6. korraldab heategevuslikke korjandusi ja oksjone;
7. rendib ruume, esitlustehnikat ja spordiinventari;
8. pakub majutus- ja toitlustusteenust;
9. korraldab ekskursioone ja matku;
10. vahendab tooteid ja osutab teenuseid, mis toetavad Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist;
11. arendab rahvusvahelisi sidemeid ja osaleb vastavates projektides;
12. osaleb Pärnu linna terviku ja eriti Rääma piirkonna arengu planeerimises ning korraldamises;
13. korraldab erinevaid vabaõhu-, kultuuri- ja spordiüritusi;
14. on eestvedaja ja partner erinevatele kultuurilistele, hariduslikele ja sotsiaalsetele projektidele;
15. mittmekesistab piirkondliku turismi- ja puhkemajandust;
16. teostab majandustehinguid, mis on vajalikud Seltsi eesmärkide täitmiseks ja vastavad Eesti Vabariigi seadustele.


3. SELTSI VARA

3.1. Seltsi vara tekib liikmemaksudest, tasuliste ürituste korraldamisest (kursused, koolitused, festivalid jne) , vabatahtlikest annetustest, riiklikest ja rahvusvahelistest toetustest ning muudest laekumistest.


4. SELTSI LIIKMED

Seltsil on - liikmed - kollektiivliikmed - toetajaliikmed


4.1.1 Seltsi liikmeks võib olla Eesti Vabariigi või välisriigi teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes

- soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust;

- omab kinnistut Rääma linnosas.

4.1.2 Seltsi kollektiivliikmeks võivad olla Rääma linnaosa territooriumil asuvad kinnistuomanike ühendused. Kollektiivliikme häälte arv võrdub kollektiivliikmega ühinenud kinnistuomanike arvuga. Kinnistuomanik ei oma saa omada üheaegset esindatust liikmena ja kollektiivliikme kaudu.

4.1.3 Seltsil on toetajaliikmed. Toetajaliikmel hääleõigus puudub.


4.2. Seltsi liikmeks saamiseks tuleb esitada Seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjalik avaldus. Avaldusele tuleb lisada kinnistusraamatu väljavõte või koopia muust kinnistu omandiõigust tõendavast dokumendist.

4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus. Seltsi liikmete nimekirja kinnitab liikmete üldkoosolek.

4.4. Seltsi liikmel on õigus Seltsist välja astuda. Väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, juhatus kustutab Seltsist väljaastunu liikmete nimekirjast.

4.5. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:

4.5.1.liige ei ole täitnud põhikirjas sätestatud kohustusi;

4.5.2.liige on oma tegevuse või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud Seltsi mainet või varalist seisukorda;

4.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelus väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed.

4.7. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul. Seltsi üldkoosoleku otsus on lõplik.

4.8. Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmele sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.


5. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Seltsi liikmel on õigus:

5.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul. Igal kinnistuomanikul on üks hääl.

5.1.2. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;

5.1.3. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse;

5.1.4. esitada Seltsi juhtorganitele ettepanekuid ning arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;

5.1.5. töötada välja ja ellu viia projekte, mis on kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

5.1.6. osaleda Seltsi aktiivses tegevuses;


5.2. Seltsi liige on kohustatud:

5.2.1. täitma seltsi põhikirja;

5.2.2. järgima Seltsi üldkoosoleku ja muude organite otsuseid,

5.2.3. hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Seltsi head nime või varalist seisukorda;

5.2.4. maksma sisseastumis- ja liikmemaksu.


6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi liikmete üldkoosolek.

6.2. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mittetulundusühingute seaduses ettenähtud juhtudel.

6.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus igale Seltsi liikmele üldkoosoleku toimumisest vähemalt üks nädal ette. Teates näidatakse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Seltsi liikmel on õigus esitada ettepanekuid päevakorra muutmiseks.

6.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse.

6.5. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

6.5.1. põhikirja muutmine ja tõlgendamine;

6.5.2. vanemate kogu ja juhatuse liikmete valimine;

6.5.3. revidendi määramine;

6.5.4. aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine;

6.5.5. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.5.6. sisseastumise- ja liikmemaksumaksu suuruse ja maksmise korra määramine;


6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest. Otsustusvõime puudumisel kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku samal päeval ja sama päevakorraga, 15 minutit peale eelmise koosoleku algust.

6.7. Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

6.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.

6.9. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.


7. VANEMATEKOGU

7.1. Asutajaliikmed kutsuvad ellu ja esitavad üldkoosolekule kinnitamiseks Seltsi vanematekogu.

7.2. Vanematekogu ülesanne on genereerida ideid ja anda konkreetsed suunised juhatusele.

7.3. Vanematekogu käib koos vastavalt vajadusele.


8. JUHATUS

8.1. Seltsi tegevust juhib ja Seltsi esindab juhatus.

8.2. Juhatuses on 2-5 liiget.

8.3. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikmed valitakse ametisse kolmeks aastaks.

8.4. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.

8.5. Juhatuse esimehel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes.

8.6. Juhatuse liikmed esindavad seltsi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kes esindab seltsi ainuisikuliselt.

8.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

8.8. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.


9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

9.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3. Seltsi lõpetamisel antakse allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.


Põhikiri vastu võetud seltsi üldkoosolekul 18 aprill 2012.a.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki